Zaproszenie do składania ofert – kurs komputerowy

MGOPS.26.3.2014

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul.M.Skłodowskiej- Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi szkoleniowej:
„Kurs komputerowy dla uczestników projektu IMPULS w 2014 roku”

Organizowany w ramach projektu „IMPULS”
realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 1. Opis przedmiotu zamówienia

– szkolenie w zakresie podstaw obsługi komputera: system operacyjny Microsoft Windows, Microsoft Office, Power Point, Internet, poczta elektroniczna.
– w szkoleniu uczestniczyć będzie 20 osób,
– ilość godzin edukacyjnych – 60
– termin wykonania – kwiecień 2014r.
– szkolenie musi odbyć się na terenie miasta Kozienice, w dni powszednie, minimum 6 godzin edukacyjnych dziennie.

Wykonawca zapewnia uczestnikom kursu salę oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „oferta na kurs komputerowy”

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

– wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu; dokumenty ukończenia kursu powinny zawierać informację o realizowaniu szkolenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
– zapewnienie uczestnikom kursu materiałów dydaktycznych.
– oznakowanie materiałów szkoleniowych poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej I Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacji o środkach współfinansowania Projektu.
– dostarczenie osobom szkolonym, po zakończeniu kursu, ankiet służących do oceny kursu.

Zamawiający zapewnia posiłek dla uczestników kursu.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący:
– osobą fizyczną,
– osobą prawną,
– jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
– dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( oświadczenie)
– posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu usług (Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu podobnych form wsparcia).

5. Wymagane dokumenty

– wypełniony formularz ofertowy
– oświadczenie wymagane w pkt.4
– ewentualne rekomendacje

6. Termin złożenia ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 24 lutego 2014r do godz.14:00

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Teodora Jabłońska,
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3,
26-900 Kozienice,
Tel.48 614 65 57
e-mail: lpikozienice@wp.pl

8. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

9. Informacje dotyczące zawierania umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Przygotował: T.Jabłońska

Zamawiający
Halina Grudzień-Kierownik MGOPS