Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Kozienice: Zorganizowanie 4-dniowej wycieczki do Zakopanego dla uczestników projektu IMPULS realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

Numer ogłoszenia: 117129 – 2013;
data zamieszczenia: 19.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie,
tel. 048 6148858, faks 048 6146762.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie 4-dniowej wycieczki do Zakopanego dla uczestników projektu IMPULS realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Organizacja 4-ro dniowego wyjazdu integracyjnego do Zakopanego dla uczestników projektu systemowego IMPULS i ich rodzin wraz z zespołem projektowym. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników w dniu podpisania umowy. 2.Termin realizacji wyjazdu: 08.08.2013r. – 11.08.2013r.. Wycieczka będzie trwała 4 dni, wyjazd z Kozienic 1-go dnia (czwartek) w godzinach porannych, powrót 4-go dnia (wyjazd po śniadaniu). 3.Miejsce realizacji: Zakopane. Łączna liczba osób – 65 w tym: dzieci do lat 4 -5, dzieci od 4 do 10 lat – 8, dzieci i młodzież powyżej 10-ciu lat ucząca się (posiadają ważne legitymacje szkolne)-13, osoby dorosłe – 39. Struktura rodzin: 1-osobowe – 9(3M,6K), 2-osobowe -3, 3-osobowe -4, 4-osobowe-5,5-osobowe-1, 6-osobowe-1, 7-osobowe-1. Rodziny 5-cio i 6-cio osobowe mogą zostać rozdzielone do oddzielnych pokoi. 4.Celem wyjazdu jest wzrost poczucia integracji społecznej społecznej uczestników projektu oraz zacieśnienie więzi rodzinnych pomiędzy członkami rodzin. 5.Program wyjazdu powinien obejmować co najmniej: czwartek – obiad, wycieczka z przewodnikiem (wjazd na Gubałówkę), kolacja zwykła. Piątek-śniadanie, szkolenie/zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 18-tu uczestników(pozostała grupa zwiedzanie indywidualne),obiad, kolacja integracyjna (ognisko lub grill z pieczeniem kiełbasek+kapela góralska, w razie deszczu uroczysta kolacja w hotelu+kapela góralska) Sobota-śniadanie, zorganizowanie wycieczki z przewodnikiem (wyjazd na Kasprowy Wierch), obiad, kolacja zwykła. Niedziela-śniadanie, wyjazd do Kozienic (zapewnienie suchego prowiantu+napoje dla każdego uczestnika). Kolejność wycieczek na Gubałówkę i Kasprowy Wierch dowolna w zależności od warunków pogodowych. 6.Uczestnicy wyjazdu muszą być zakwaterowani w jednym ośrodku/hotelu na terenie Zakopanego, nie dalej niż 800 m od Krupówek. Zakwaterowanie musi odbywać się w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie o standardzie nie mniejszym niż hotel 3-gwiazdkowy. W przypadku obiektu kilkukondygnacyjnego musi posiadać windę. Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników wyjazdu w namiotach, domkach campingowych, schroniskach, hostelach, budynkach szkolnych lub bursach pod rygorem wypowiedzenia umowy. 7.Zamawiający wymaga zapewnienia uczestnikom wyjazdu pełnego wyżywienia, tj.śniadanie w formie stołu szwedzkiego/porcjowane, obiad dwudaniowy z deserem, kolacja w formie stołu szwedzkiego/porcjowana. W posiłkach należy uwzględnić dietę dla dzieci np.jogurty, płatki śniadaniowe,mleko,serki,owoce itp. Posiłki muszą odbywać się w miejscu zakwaterowania tj. w tym samym ośrodku/hotelu. Zamawiający wymaga także zapewnienia każdemu uczestnikowi wyjazdu suchego prowiantu na drogę powrotną do Kozienic ( po 2 duże bułki z wędliną, żółtym serem, sałatą (ewentualnie inne warzywa) oraz po 1 butelce 0,5 l wody mineralnej niegazowanej. 8.Wykonawca zapewnia transport autokarowy – dowóz i przywóz uczestników wyjazdu autokarem turystycznym z klimatyzacją i toaletą + bus. Pojazdy muszą posiadać dokumenty z aktualnym przeglądem technicznym i wszelkimi uprawnieniami do przewozu osób.Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia uprawnionych służb w celu kontroli pojazdu przed wyjazdem. W przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia na koszt własny autokar zastępczy. Autokar winien być podstawiony minimum 30 minut przed wyjazdem. Wykonawca ponosi koszty parkingów i opłat za autostrady. 9. Zamawiający wymaga ubezpieczenia uczestników oraz kadry w trakcie podróży oraz na czas pobytu w ośrodku. Ubezpieczenie winno obejmować okres od momentu wyjazdu z miejsca zbiórki do momentu powrotu w dniu przyjazdu w to samo miejsce. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez uczestników wyjazdu w trakcie podróży i podczas pobytu uczestników w ośrodku/hotelu. Godzina i miejsce wyjazdu ustalone zostanie z Wykonawcą. 10. Wieczorek integracyjny winien być zorganizowany w plenerze z tradycyjnym posiłkiem przy ognisku/grillu ( pieczone kiełbaski ewentualnie inne regionalne dania, pieczywo, napoje, warzywa, przyprawy). Zamawiający wymaga oprawę muzyczną w postaci kapeli góralskiej oraz obsługę imprezy. W przypadku niekorzystnej pogody np.opadów deszczu Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania imprezy w pomieszczeniach zamkniętych oraz podania uroczystej kolacji w innej formie. 11.Zamawiający wymaga zorganizowania przez Wykonawcę szkolenia/warsztatów na temat -Trening umiejętności rodzicielskich-, który obejmowałby zakres tematyczny: 1)Role rodzicielskie a spójność wychowawcza,2)Wpływ komunikacji na relacje w rodzinie i budowanie poczucia własnej wartości, 3)Narzędzia konstruktywnego porozumiewania się, 4)Asertywność jako sposób na przełamywanie barier w komunikacji i rozwiązywania sytuacji trudnych. Czas szkolenia – 5 godzin lekcyjnych. W szkoleniu weźmie udział 18 osób, którzy są uczestnikami projektu systemowego IMPULS. Szkolenie musi być przeprowadzone przez psychologa. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia napoje. 12.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wyjazdu. 13.Koszty wstępu oraz ewentualnych dojazdów:cena wycieczki winna obejmować koszty biletów wjazdów na Gubałówkę i Kasprowy Wierch oraz ewentualny dojazd do Kuźnic dla każdego uczestnika z uwzględnieniem biletów ulgowych dla dzieci. 14.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości realizowanej usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć 1 koordynatora wycieczki-osoby prowadzącej nadzór wewnętrzny nad realizacją umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby koordynator wycieczki był obecny w Zakopanem przez cały czas realizacji zadania. 15.Wykonawca jest zobowiązany do podania w formularzu oferty lub na oddzielnym dokumencie dokładnego miejsca zakwaterowania uczestników oraz przedstawienia kopii/odpisu dyplomu psychologa. 16.W razie potrzeby Wykonawca zapewni uczestnikom niezbędną i natychmiastową pomoc medyczną..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych ( art.4 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004r. Dz.U.Nr 223 poz.2268 z późn.zm.)

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na organizacji wycieczki i/lub kolonii i/lub zielonej szkoły łącznie dla co najmniej 100 osób.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wskaże 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

– Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000 zł (słownie sto tysięcy złotych). Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

– potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

– wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

– wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

– opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

– aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

–  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opskozienice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.M.Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.M.Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienia dokonuje się w ramach projektu systemowego IMPULS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Specyfikacja zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie