Zaproszenie do składania ofert

Sygnatura: M-GOPS/WTZ/3411/2/13

Zaproszenie do składania ofert

 Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

zaprasza do złożenia oferty w sprawie zorganizowania:
Wycieczka 2-dniowa w Pieniny w dn. 20-21 czerwca 2013r.1. Ofertę należy złożyć :
e-mailem na adres: wtz@opskozienice.pl
2. W e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na Wycieczkę WTZ”

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Wycieczka 2-dniowa w Pieniny w dn. 20-21 czerwca 2013r
Uczestnicy wycieczki: ok. 54 osób, w tym 37 osób niepełnosprawnych intelektualnie ( w tym 1osoba na wózku inw. i 1 osoba niewidoma) 17 opiekunów osób niepełnosprawnych. Liczba osób może ulec zmianie w zakresie 5 osób.

Oferta wycieczki musi uwzględniać:

1. program wycieczki w którym należy ująć: spływ Dunajcem, zwiedzanie zamku w Nidzicy i Czorsztynie, zapora w Niedzicy, Muzeum Pienińskie, Cerkiew w Jaworkach, Kolej na Palenicę, Promenadę wzdłuż Grajcarka, źródła mineralne w Szczawnicy oraz planowany czasu zwiedzania poszczególnych miejsc.

2. zapewnienie wygodnego transportu na całej trasie wycieczki. Wyjazd z Kozienic dn. 20 czerwca ok. godz. 7.00, powrót do Kozienic 21 czerwca ok. godz. 21.00 Wykonawca musi podać rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu.

3. zorganizowanie noclegu w pokojach 2,3,4,5 osobowych z tym, że nocleg dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem musi być zorganizowany na parterze w pomieszczeniach, uwzględniając łazienki i ubikacje, pozbawionych barier architektonicznych i przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo. Preferujemy nocleg w jednym budynku. W ofercie należy podać położenie, rodzaj i kategorię obiektu noclegowego.

4. zapewnienie wyżywienia; obiadokolacja 1-go dnia składająca się z min. 2 dań i napoju, pełnowartościowego śniadania i 2-daniowego obiadu z napojem drugiego dnia.

5. przewodnika wycieczki od momentu zakwaterowania się do obiadu 2-go dnia. Kosztorys wycieczki powinien uwzględniać wszelkie dodatkowe koszty związane z wycieczką; opłaty parkingowe, bilety wstępu, opłaty klimatyczne, jeśli występują, itp.

4. Termin realizacji zamówienia:
w dn. 20-21 czerwca 2013r

5. Termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2013r., do godz. 10.00

Zał. do oferty:
– program wycieczki zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
– kosztorys poszczególnych pozycji wycieczki

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pani Danuta Bernacik,
Przewóz 2A, 26-900 Kozienice
tel.(48)614-67-91, 506-317-003

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zażąda od wybranego wykonawcy dokumentu potwierdzającego uprawnienia do organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia

W załączeniu:
Wzór formularza oferty i wzór umowy.