Zaproszenie do składania ofert – metamorfoza

MGOPS.3411.4.13

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej –Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

 do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:

„Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje fryzjersko –kosmetyczne + zestaw kosmetyków organizowane w ramach projektu „IMPULS” realizowanego przez MGOPS w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Priorytet VII –Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1.Opis przedmiotu zamówienia

„Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje fryzjersko-kosmetyczne + zestaw kosmetyków” dla 20-tu osób ( 15 kobiet i 5 mężczyzn)

-ilość godzin zajęć – 3 godziny zegarowe/osobę
– konsultacje fryzjerskie w zakresie praktycznej zmiany fryzury ewentualnie i koloru włosów
-zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Kozienice
-termin wykonania – maj/czerwiec
-Wykonawca zapewnia potrzebne sprzęty, narzędzia i materiały, salę, serwis kawowy dla uczestników
-szczegółowy harmonogram zajęć do ustalenia z Zamawiającym

2.Zakres usługi:

Głównym celem usługi jest przemiana wyglądu zewnętrznego uczestnika.
Program powinien zawierać zagadnienia z zakresu:
-analizy kolorystycznej,
-ustalenia typu oraz indywidualnego stylu,
-przedstawienia wpływu kolorów na podkreślanie atutów urody i sylwetki,
-korygowania niedoskonałości za pomocą fasonów, tkanin, deseni, dodatków i kolorów,
-analizy kształtów twarzy,
-nauki makijażu wraz z treningiem,
-podstawy stylizacji włosów,
-pielęgnacja dłoni i paznokci,
– zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów dla każdego uczestnika zajęć (propozycję zestawu Wykonawca przedstawi w ofercie).

3.Wymagania w stosunku do prowadzącego usługę:

– wymaga się prowadzenia usługi przez specjalistę ds. wizażu i stylizacji, posiadającego wymagane kwalifikacje w tym zakresie, potwierdzone dokumentem.

4.Przedmiot zamówienia obejmuje również:
-wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów,
– dokumenty ukończenia warsztatów powinny zawierać informację o realizowaniu szkolenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
-zapewnienie uczestnikom warsztatów materiałów dydaktycznych,
-oznakowanie materiałów szkoleniowych poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacji o środkach współfinansowania projektu,
-dostarczenie osobom szkolonym, po zakończeniu warsztatów, ankiet służących do ich oceny,
-udokumentowanie zdjęciem (płyta) metamorfozy każdego uczestnika.

5.Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

6.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pani Teodora Jabłońska
tel. 48 614 65 57 w godz. 7:30 – 15:00.

7.Ofertę na wykonanie usługi wraz z dokumentacją należy złożyć:
– pocztą w zamkniętej kopercie na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-curie 3, 26-900 Kozienice
– drogą elektroniczną na adres lpikozienice@wp.pl

8. Termin składania ofert: 28 maj 2013r.

Sporządziła: T.Jabłońska

Formularz ofertowy

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS