Zaproszenie do składania ofert – kurs komputerowy

Kozienice 12 kwiecień 2013r.

MGOPS.3411.3.13  

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul.M.Skłodowskiej- Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

 do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi szkoleniowej:
„Kurs komputerowy dla uczestników projektu IMPULS w 2013 roku”
Organizowany w ramach projektu „IMPULS”

realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej1. Opis przedmiotu zamówienia
– szkolenie w zakresie podstaw obsługi komputera: system operacyjny Microsoft Windows, Microsoft Office, Power Point, Internet, poczta elektroniczna.
– w szkoleniu uczestniczyć będzie 20 osób,
– ilość godzin edukacyjnych – 60
– termin wykonania – kwiecień/maj 2013r.
– szkolenie musi odbyć się na terenie miasta Kozienice, w dni powszednie.
Wykonawca zapewnia uczestnikom kursu salę oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „oferta na kurs komputerowy”

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
– wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu;
dokumenty ukończenia kursu powinny zawierać informację o realizowaniu szkolenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

– zapewnienie uczestnikom kursu materiałów dydaktycznych.
– oznakowanie materiałów szkoleniowych poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej I Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacji o środkach współfinansowania Projektu.
– dostarczenie osobom szkolonym, po zakończeniu kursu, ankiet służących do oceny kursu.
Zamawiający zapewnia posiłek dla uczestników kursu.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący:
– osobą fizyczną,
– osobą prawną,
– jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
– dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( oświadczenie)
– posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu usług

( Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej
1 usługę polegającą na wykonaniu podobnych form wsparcia).

5. Termin złożenia ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 22 kwietnia 2013r do godz.1400

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Teodora Jabłońska,
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3,
26-900 Kozienice,
Tel.48 614 65 57
e-mail: lpikozienice@wp.pl

7. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

8. Informacje dotyczące zawierania umowy
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Przygotował: T.Jabłońska

Zamawiający
Halina Grudzień-Kierownik MGOPS

Oferta kurs komputerowy – wzór

 

MGOPS.3411.3.13                                                     Kozienice  12 kwiecień 2013r.

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul.M.Skłodowskiej- Curie 3

26-900 Kozienice

 

Zaprasza

 

do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi szkoleniowej:

Kurs komputerowy dla uczestników projektu IMPULS w 2013 roku”

 

Organizowany w ramach projektu „IMPULS”

realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

   – szkolenie w zakresie podstaw obsługi komputera: system operacyjny Microsoft Windows,

    Microsoft Office, Power Point, Internet, poczta elektroniczna.

  – w szkoleniu uczestniczyć będzie 20 osób,

  – ilość godzin edukacyjnych – 60

  – termin wykonania – kwiecień/maj 2013r.

  – szkolenie musi odbyć się na terenie miasta Kozienice, w dni powszednie.

Wykonawca zapewnia uczestnikom kursu salę oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego.

     Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy

     oraz napis „oferta na kurs komputerowy”

3.  Przedmiot zamówienia obejmuje również:

– wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu;

   dokumenty ukończenia kursu powinny zawierać informację o realizowaniu szkolenia w

   ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

     Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  – zapewnienie uczestnikom kursu materiałów dydaktycznych.

  – oznakowanie materiałów szkoleniowych poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej

     I Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacji o środkach współfinansowania

     Projektu.

   – dostarczenie osobom szkolonym, po zakończeniu kursu, ankiet służących do oceny kursu.

 

Zamawiający zapewnia posiłek dla uczestników kursu.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący:

   – osobą fizyczną,

   – osobą prawną,

  – jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

  – dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

    do wykonania zamówienia ( oświadczenie)

   – posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu

     usług

    ( Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada

    wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże,

    że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej

    1 usługę polegającą na wykonaniu podobnych form wsparcia).

 

5. Termin złożenia ofert:

    Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 22 kwietnia 2013r do godz.1400

 

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

   Teodora Jabłońska, ul.M.Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice, Tel.48 614 65 57

   e-mail: lpikozienice@wp.pl

 

7. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

 

8. Informacje dotyczące zawierania umowy

    Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w

    sprawie zamówienia publicznego.

 

  Przygotował: T.Jabłońska                                                    Zamawiający

                                                                                              Halina Grudzień-Kierownik MGOPS