Informacja dla oferentów – psycholog

MGOPS.3411.1.13.POKL

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem dla 20-tu osób i przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 20-tu osób w ramach projektu „IMPULS” w 2013 roku – uczestników projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 26.02.2013r. odpowiedzieli następujący Oferenci:

L.p. Nazwa i adres oferenta Zaproponowana cena
za usługę (zł)
Uwagi         
1 Centrum Doradztwa i Edukacji
Sylwia Obara, 25-520 Kielce
ul.Targowa 16a/75
8150,00
2 Centrum Biznesu i Promocji Kadr
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oś.Słoneczne 4
27-400 Ostrowiec Św.
7620,00
3 Centrum Doradztwa i Kształcenia
32-200 Miechów
ul. M.Konopnickiej 21
5088,00
4 I N N O V O
INNOWACJE W BIZNESIE Sp.z.o.o
ul.3-go Maja 13, 38-200 Jasło
Oddział zamiejscowy 26-600 Radom
ul.Czachowskiego 34
9860,50
5 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Centrum Kształcenia Zawodowego
26-900 Kozienice
ul.Głowaczowska 41
4860,00
6 Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, 30-091 Kraków
ul.Bronowicka 73
13390,00
7 MAVIS
SZKOLENIA, COACHING
Małgorzata Mitura-Cegłowska
Majdan Krasieniński 113a
21-025 Niemce
9200,00
8 W Harmonii-Szkolenia i Doradztwo
ul.Nowy Świat 49/208
00-042 Warszawa
95,00 Odrzucona oferta z uwagi na nierealną cenę

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na przeprowadzenie zajęć indywidualnych i warsztatowych z psychologiem dla 20-tu uczestników projektu „IMPULS” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego ,
26-900 Kozienice ul.Głowaczowska 41.

 Zaproponowana cena za usługę wynosi 4 860,00 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Halina Grudzień – Kierownik MGOPS w Kozienicach