Zaproszenie do składania ofert – psycholog

MGOPS.3411.2.13

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. M. Skłodowskiej- Curie 3,26-900 Kozienice
Zaprasza

Do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:
– przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 20 osób,
– przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 20 osób w ramach projektu IMPULS w 2013r.

1. Ofertę należy złożyć:
1) w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego ;
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej- Curie 3
26-900 Kozienice

2) e-mailem na adres: lpikozienice@wp.pl
3) na kopercie lub e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem: „Oferta na konsultacje i warsztaty z psychologiem”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie:
1) indywidualnych konsultacji z psychologiem dla 20-tu osób po 3 godziny dla każdego uczestnika, obejmujących w szczególności tematykę:
– zidentyfikowanie problemów,
– diagnozę predyspozycję i problemów osobowościowych
– wytwarzanie właściwej motywacji do aktywności życiowej a zwłaszcza społecznej i zawodowej,
– pomoc w przezwyciężaniu negatywnych schematów myślowych,
– przeciwdziałanie przejawom syndromu „wyuczonej bezradności”
– wskazanie możliwości dalszego rozwoju osobistego i społecznego

2) treningu kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 20-tu osób w podziale na 2 grupy ( po 30 godz./grupa, 5 dni po 6 godzin) obejmującego w szczególności zagadnienia:
-samopoznanie i motywacja,
– efektywna komunikacja interpersonalna,
– trening asertywności,
– kreatywne rozwiązywanie problemów,
– radzenie sobie ze stresem,
– racjonalne gospodarowanie czasem.

3. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wyłoniony Wykonawca będzie miał obowiązek:
– zapewnić uczestnikom konsultacji i warsztatów odpowiednich warunków lokalowych ( szkolenie może się odbyć tylko na terenie miasta Kozienice)
– zapewnić uczestnikom materiały dydaktyczne,
– oznaczyć materiały szkoleniowe i wszystkie dokumenty (zaświadczenia) poprzez umieszczenie Logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacji o środkach współfinansowania projektu
– dostarczyć uczestnikom konsultacji i warsztatów, po ich zakończeniu ankiety służące do oceny Szkolenia,
– prowadzić dziennik zajęć z listą obecności,
– prowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem i zakresem tematycznym,
– bieżącej współpracy z Zamawiającym,
– wydać zaświadczenia imienne dla uczestników o ukończeniu warsztatów,
– umożliwić Zamawiającemu lub jednostce nadrzędnej kontrolę realizacji i bieżącego monitorowania Szkoleń,
– przekazać Zamawiającemu kopie wszystkich dokumentów dotyczących realizowanego zadania,
– przechowywać dokumentację związaną z realizacją umowy do 31 grudnia 2020 roku.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący :

– osobą fizyczną,
– osobą prawną,
– jednostką organizacyjną nie posiadają osobowości prawnej,
– posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu usług (Zamawiający uzna że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej usługę polegającą na wykonaniu podobnych form wsparcia)

5. Wymagania wobec prowadzącego zajęcia:

Trener – psycholog posiadający wykształcenie wyższe – mgr psychologii
– minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy-trenera Powyższe należy udokumentować oświadczeniem.

6. Zamawiający zapewnia:

– catering dla uczestników na zajęciach grupowych,
– zwrot za dojazdy dla uczestników szkoleń.

7. Termin realizacji zamówienia:

Marzec/kwiecień 2013r.
Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia po zawarciu umowy.

8. Wymagane dokumenty:

– wypełniony formularz ofertowy ( zał.nr 1)
– ewentualne rekomendacje

9. Termin złożenia ofert:

Ofert wraz z załącznikami należy złożyć do 11 marca 2013r. do godź 14:00

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

p. Teodora Jabłońska,
MGOPS ul.M. Skłodowksiej –Curie 3, 26-900 Kozienice,
Tel. 48 614 65 57
e-mail: lpikozienice@wp.pl

11. Kryterium wyboru ofert – cena 100 %

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie Zamówienia publicznego.

Przygotował: T.Jabłońska

Wzór formularza oferty:
Załącznik nr 1 psycholog