Zaproszenie do składania ofert – doradca zawodowy

MGOPS.3411.1.13/POKL

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice

 Zaprasza

Do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:
– przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 20 osób,
– przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy – zajęcia z doradcą zawodowym dla 20 osób w ramach projektu „IMPULS” w 2013 roku.

 1. Ofertę należy złożyć:

1) w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice
Pok.Nr 7

2) e-mailem na adres: lpikozienice@wp.pl
3) Na kopercie lub e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem: ”Oferta na konsultacje i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie:
1) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 20 osób po 3 godziny dla każdego uczestnika obejmujących w szczególności tematykę:
– rozpoznanie istniejących trudności w znalezieniu pracy
– określenie predyspozycji i preferencji zawodowych w celu zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych
– tworzenia indywidualnego planu działania
2) warsztatów aktywnego poszukiwania pracy– zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla 20 osób w podziale na 2 grupy ( po 30 godz/grupa, 5 dni po 6 godz.) obejmującego w szczególności zagadnienia:
– umiejętność znalezienia się na rynku pracy
– wymogi pracodawców wobec potencjalnych pracowników
– sytuacja na lokalnym rynku pracy
– skuteczne poszukiwanie ofert pracy

3. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wyłoniony Wykonawca będzie miał obowiązek:
– zapewni ć uczestnikom konsultacji i warsztatów odpowiednich warunków lokalowych ( szkolenie może się odbyć tylko na terenie miasta Kozienice)
– zapewnić uczestnikom materiały dydaktyczne
– oznaczyć materiały szkoleniowe i wszystkie dokumenty ( zaświadczenia) poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacji o środkach współfinansowania projektu
– dostarczyć uczestnikom konsultacji i warsztatów, po ich zakończeniu, ankiety służące do oceny szkolenia
– prowadzić dziennik zajęć z listą obecności
– prowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem i zakresem tematycznym
– bieżącej współpracy z Zamawiającym
– wydać zaświadczenia imienne dla uczestników o ukończeniu warsztatów
– umożliwić Zamawiającemu lub jednostce nadrzędnej kontrolę realizacji i bieżącego monitorowania szkoleń
-przekazać Zamawiającemu kopie wszystkich dokumentów dotyczących zrealizowanego zadania
– przechowywać dokumentację związaną z realizacją umowy do 31 grudnia 2020 rok.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący:

– osobą fizyczną
– osobą prawną
– jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej
– posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu usług (Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu podobnych form wsparcia)

5. Wymagania wobec prowadzącego:

Trener – doradca zawodowy posiadający:
– wykształcenie wyższe, licencja doradcy zawodowego II stopnia lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego
– minimum 3 –letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera Powyższe należy udokumentować oświadczeniem.

6. Zamawiający zapewnia:

– catering dla uczestników na zajęciach grupowych
– zwrot za dojazdy dla uczestników szkoleń

7. Termin realizacji zamówienia:

Marzec/kwiecień 2013r.
Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia po zawarciu umowy.

8. Wymagane dokumenty:

– Wypełniony formularz ofertowy ( zał. Nr 1)
– ewentualne rekomendacje

9. Termin złożenia ofert:

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 11 marca 2013 r.
– do godz.1400.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Teodora Jabłońska, MGOPS ul.M.Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice,
Tel.48 614 65 57
e-mail: lpikozienice@wp.pl

11. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %.

12. informacje dotyczące zawierania umowy:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Przygotował: Teodora Jabłońska
W załączeniu wzór formularza oferty

Załącznik Nr 1 Doradca zawodowy