Konkurs na księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Kozienicach- niepełny wymiar – 0,5 etatu

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

1.Wymagania niezbędne
Obywatelstwo polskie

– Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania pełni praw publicznych

– Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.

– Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych,

– Spełnienie jednego z poniższych warunków:

1.Ukończenie ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów podyplomowych lub ukończenie średniej , policealnej, pomaturalnej szkoły ekonomicznej i co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości;

2. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.     

2. Wymagania dodatkowe

– Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz umiejętność wykorzystywania Internetu
– Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

– Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań

– Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  księgowego WTZ :
– Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;

– Opracowywanie projektów dokumentacji opisującej zasady rachunkowości i obiegu dokumentów finansowo-księgowych jednostki;

– Opracowywanie projektu budżetu na realizację zadań z zakresu WTZ;

– Dokonywanie zmian w zatwierdzonych planach finansowych;

– Pełnienie obowiązków oraz ponoszenie odpowiedzialności w zakresie:

-prowadzenia rachunkowości w WTZ
-wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi
-dokonywania kontroli wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji

– Dokonywanie bieżących analiz z wydatków i  składanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;

– Sporządzanie sprawozdań finansowych związanych z realizacją zadań WTZ

– Nadzór nad ewidencją umów zawieranych w oparciu o prawo zamówień publicznych;

4.Wymagane dokumenty:
– CV

– List motywacyjny

– Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

– Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy

– Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

– Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko  wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.

– Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

– Aktualne zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku

– Wymagane jest potwierdzenie na kserokopiach przedłożonych dokumentów  „za zgodność z oryginałem”, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie M-GOPS             w Kozienicach lub przesłać na adres :

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. Skłodowskiej-Curie 3,     26-900 Kozienice

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2013 r do godz 10.00,  w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „konkurs na księgowego WTZ przy  M-GOPS w Kozienicach”

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach        w dniu 26.02.2013r. o godz. 11.00 .

Informacje dotyczące listy kandydatów spełniających wymagania formalne                                i dopuszczonych do II etapu oraz terminu rozmowy kwalifikacyjnej, będzie można uzyskać osobiście w sekretariacie M-GOPS w Kozienicach lub pod numerem telefonu:                 (48) 614-88-58 lub u kierownika WTZ pod numerem telefonu (48)614-67-91 od dnia 27.02.2013r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/) oraz na stronie ośrodka (www.opskozienice.pl) do dnia 26.03.2013r.  i na tablicy informacyjnej w jednostce.

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Kozienicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.