Zaproszenie do składania ofert – szkolenia zawodowe

 

 

MGOPS.3411.7.12.POKL

Zaproszenie do składania ofert

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:

przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 19-tu osób – uczestników projektu „IMPULS”realizowanego przez M-GOPS w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1. Ofertę należy złożyć:
w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 5, w terminie do dnia 24.09.2012r. do godz.15,00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz dopisek „ oferta na szkolenia zawodowe”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Szkolenia zawodowe dla 19-tu uczestników:
– przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B – 3 osoby. Liczba godzin: 120/osobę
– opiekun osób starszych – 2 osoby, liczba godzin: 100/osobę
– bukieciarstwo – 3 osoby, liczba godzin: 100/osobę
– hydraulik – monter instalacji sanitarnych – 2 osoby ,liczba godzin: 120/osobę
– operator wózków widłowych – 2 osoby, liczba godzin: 70/osobę
– fryzjerstwo – 2 osoby, liczba godzin: 150/osobę
– kurs masażu klasycznego – 1 osoba, liczba godzin: 120/osobę
– stylizacja paznokci – 1 osoba, liczba godzin: 60/osobę
– kurs wizażu i stylistyki – 1 osoba, liczba godzin: 100/osobę
– barman – 1 osoba, liczba godzin: 60/osobę
– grafika komputerowa – 1 osoba, liczba godzin: 90/osobę
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
– ubezpieczenie uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie szkolenia oraz w drodze na szkolenia i ze szkolenia,
– zwrot za dojazdy ( bilety) uczestnikom szkoleń,
– zapewnienie uczestnikom szkoleń materiałów dydaktycznych, piśmiennych , podręczników ( oznakowanie materiałów szkoleniowych poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacji o środkach współfinansowania projektu) oraz niezbędnej odzieży i obuwia ochronnego,
– zapewnienie uczestnikom szkoleń napojów ( kawy, herbaty, zimne napoje) podczas przerw w zajęciach,
– wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i kursu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r. nr 31, poz.216). Dokumenty ukończenia szkolenia, kursu powinny zawierać informację o realizowaniu projektu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
– dostarczenie osobom szkolonym, po zakończeniu szkolenia, ankiet służących do oceny szkolenia.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
– posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ( potwierdzeniem będzie oświadczenie Oferenta)
– posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie ( oświadczenie Oferenta)
– dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( oświadczenie Oferenta)
– znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
– szkolenia zawodowe muszą się odbyć na terenie Kozienic lub Radomia
– Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

4. Wyłoniony Wykonawca będzie miał obowiązek:
– świadczyć usługi, będące przedmiotem umowy, z należytą starannością,
– bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecnościach uczestników na zajęciach,
– prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem i zakresem tematycznym,
– prowadzenia dziennika zajęć z listą obecności,
-umożliwienia kontroli realizacji i bieżącego monitoringu umowy na żądanie upoważnionej instytucji,
– przekazać Zamawiającemu kopie wszystkich dokumentów dotyczących realizacji zadania
– przechowywać dokumentację związaną z realizacją umowy do 31 grudnia 2020 roku.

5. Termin realizacji zamówienia:
Na realizację umowy przeznacza się termin od 1 października do 15 grudnia 2012 roku ( szczegółowe terminy realizacji poszczególnych szkoleń zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, a harmonogram będzie załącznikiem do umowy).

6. Tryb udzielenia zamówienia:
– postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
– wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego następuje w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego ( www.bip.opskozienice.pl )

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto wyrażoną w PLN. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

– Teodora Jabłońska , tel.48 614 65 57
– Elżbieta Frączyk tel. 48 614 45 77 w godz.7:30 – 15:00.

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Przygotowała: T.Jabłońska Halina Grudzień

W załączeniu: wzór formularza oferty (podpisał w imieniu Zamawiającego)

Wzór oferty