Przetarg na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół

Znak sprawy: MGOPS.3410.6.12
CPV 55 32 10 00-6
55 52 40 00-9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży
z terenu  gminy   K o z i e n i c e

ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie
26-900 Kozienice      
ZATWIERDZAM
Kierownik MGOPS
Halina Grudzień

I. Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.M.Skłodowskiej –Curie 3,   26-900 Kozienice, tel. 0 48 614 68-88, Tel/fax 0 48 614 67 62

II. Tryb udzielenia zamówienia.

  Przetarg nieograniczony w oparciu o ustawę  Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.)

III. Przedmiot zamówienia:

1). Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych w ilości około 130 porcji dziennie  dla dzieci uczęszczających do n/w placówek oświatowych w okresie od 1 października 2012 r. do 27 czerwca 2013 r. z wyłączeniem okresu ferii zimowych i świątecznych, sobót i niedziel.

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Chodkowskiej –  10 porcji dziennie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Ryczywole –  17 porcji dziennie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi –  13 porcji dziennie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach –  16 porcji dziennie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej –  26 porcji dziennie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach –   7 porcji dziennie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie –  16 porcji dziennie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy –   5 porcji dziennie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach – 20 porcji dziennie

Łącznie 130 porcji dziennie x 165 dni =  21 450

2). Posiłki winny składać się z:
– zupa ( 2 x w tygodniu) – 400 ml
– drugie danie ( 3 x w tygodniu)  w tym:
– ziemniaki (zamiennie kasza, ryż lub makaron) – 150 g
– mięso ( czerwone, drobiowe lub ryba ) – 100 g
– surówka lub jarzyny gotowane – 100 g
lub
– naleśniki, pierogi, pyzy  – 250 g
Każdy posiłek  powinien spełniać następujące role:
– być źródłem energii ( tłuszcze i węglowodany)
– spełniać rolę budulcową ( białka i składniki mineralne )
– pełnić funkcje regulujące ( witaminy i składniki mineralne)
– posiłki powinny być gorące.

3) Posiłki winny być dostarczane w naczyniach jednorazowego użytku. Koszt tych naczyń musi być uwzględniony w cenie jednostkowej posiłku.

 IV. Termin realizacji zamówienia od 1 października 2012r. do 27 czerwca 2013r.

Okres związania ofertą wynosi do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak jak 30 dni od upływu terminu składania ofert.

V. Wykaz dokumentów jakie winien złożyć oferent do składanej oferty:

1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w załączniku nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków, zgodnie z wymogami art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 tejże ustawy – załącznik nr 2.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Decyzja SANEPID-u na produkcję dań gorących z surowca.
5. Decyzja SANEPID –u na przewóz gorących posiłków samochodem w termosach lub innych naczyniach.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
6. Formularz oferty powinien zawierać:
– pełną nazwę oferenta
– adres siedziby oferenta
– numer REGON i NIP
– numer konta bankowego
– numer telefonu, fax, imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się  z zamawiającym
– opis przedmiotu zamówienia z oferowaną ceną netto i brutto
– oświadczenie wykonawcy, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i zobowiązuje się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków  w niej określonych
– wykaz wszystkich dokumentów załączonych do oferty
7. Oferta musi być umieszczona w kopercie zewnętrznej i wewnętrznej zabezpieczonej przed otwarciem, posiadać nazwę i adres wykonawcy oraz napis: “Oferta na przygotowanie i dowóz posiłków”.
8. Koperta zewnętrzna nie może posiadać żadnych oznaczeń wykonawcy.
9. Oferty przesłane pocztą należy umieścić w dodatkowej zewnętrznej kopercie, z tym, że za datę złożenia oferty przyjmowana będzie data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

VII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

VIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 do dnia 31 sierpnia 2012r. (piątek) godz. 900.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 31 sierpnia 2012r. godz. 930.

IX. Ocena ofert

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

X. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenie finansowe między dostawcą z zamawiającym wyłącznie w PLN.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę / firmę / i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.
2. Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty w terminie niezwłocznym prześle na adres zamawiającego podpisany projekt umowy sprzedaży przedmiotu zamówienia zgodny z załączonym wzorem.
3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później jednak niż przed upływem terminu  związania ofertą.                                              

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Określone w specyfikacji ilości posiłków mogą ulec zmianie w zależności od zmiany uprawnionych uczniów do posiłków, ich absencji i innych czynników niezależnych od Zamawiającego.
3. Rozliczenie za dostarczone posiłki będzie następowało w okresach miesięcznych na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur.

XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zawarte w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
p. Maria Kutera tel. 0-48 614 67 62.
Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS  poniedziałek – piątek w godz. 800– 1400
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

ZAŁĄCZNIKI:

Umowa – Wzór

Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2