Zaproszenie do składania ofert

MGOPS.3411.4.12/POKL                                  Kozienice 18.07.2012r.

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi:

„Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu,
konsultacje fryzjersko-kosmetyczne+ zestaw kosmetyków”

 Organizowane w ramach projektu „IMPULS” realizowanego przez M-GOPS w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres ela@opskozienice.pl do dnia 30 lipca 2012 roku.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje                  fryzjersko-kosmetyczne + zestaw kosmetyków dla 20-tu osób ( 15 kobiet, 5 mężczyzn)
– ilość godzin zajęć – 2 godziny zegarowe na osobę
– termin wykonania –   6 – 14 sierpień 2012 r.
– zajęcia muszą odbyć się na terenie Kozienic.
– wykonawca zapewnia potrzebne sprzęty, narzędzia i materiały oraz salę
– szczegółowy harmonogram zajęć do ustalenia z Zamawiającym

2. Zakres usługi:
Głównym celem usługi jest metamorfoza własnej osoby.
Program powinien zawierać zagadnienia z zakresu:
– analizy kolorystycznej,
– ustalenia typu oraz indywidualnego stylu,
– przedstawieniu wpływu kolorów na podkreślenie atutów urody i sylwetki,
– korygowania niedoskonałości za pomocą fasonów, tkanin, deseni, dodatków
– analizy kształtów twarzy,
– nauki makijażu wraz z treningiem,
– podstawy stylizacji włosów,
– pielęgnacja dłoni i paznokci,
– zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów dla każdego uczestnika zajęć ( propozycję zestawu Wykonawca przedstawia w ofercie)

3. Wymagania w stosunku do prowadzącego usługę:
– wymaga się prowadzenia usługi przez specjalistę ds. wizażu i stylizacji,     posiadającego wymagane kwalifikacje w tym zakresie, potwierdzone  dokumentem.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
– wykonanie zdjęć przed i po metamorfozie każdego uczestnika,
– wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów.
dokumenty ukończenia warsztatów powinny zawierać informację o     realizowaniu szkolenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
– dostarczenie osobom szkolonym, po zakończeniu warsztatów, ankiet      służących do ich oceny.

5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z  wykonawcami jest:

Elżbieta Frączyk
Tel. 48 614 45 77 w godz.7:30 – 15:00.

Przygotowała: E. Frączyk

W załączeniu: wzór formularza oferty:

Załącznik – wzór oferty