Zaproszenie do składania ofert

 

 

 

      Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul.M.Skłodowskiej- Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

 do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi szkoleniowej:
„Kurs komputerowy dla uczestników projektu IMPULS w 2012 roku”

 Organizowany w ramach projektu „IMPULS”

realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

1. Opis przedmiotu zamówienia

– szkolenie w zakresie podstaw obsługi komputera: system operacyjny Microsoft Windows,   Microsoft Office, Power Point, Internet, poczta elektroniczna.
– w szkoleniu uczestniczyć będzie 20 osób,
– ilość godzin edukacyjnych – 60
– termin wykonania – lipiec 2012r.
– szkolenie musi odbyć się na terenie miasta Kozienice

Wykonawca zapewnia uczestnikom kursu salę oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy     oraz napis „oferta na kurs komputerowy”

3.  Przedmiot zamówienia obejmuje również:

– wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu;  dokumenty ukończenia kursu powinny zawierać informację o realizowaniu szkolenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
– zapewnienie uczestnikom kursu materiałów dydaktycznych.
– oznakowanie materiałów szkoleniowych poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacji o środkach współfinansowania Projektu.
– dostarczenie osobom szkolonym, po zakończeniu kursu, ankiet służących do oceny kursu.
Zamawiający zapewnia posiłek dla uczestników kursu.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący:
– osobą fizyczną,
– osobą prawną,
– jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
– dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( oświadczenie)
– posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu usług (Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu podobnych form wsparcia).

5. Termin złożenia ofert:

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 15 czerwca 2012r. godz.1400

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

   Teodora Jabłońska, ul.M.Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice, Tel.48 614 65 57

   e-mail: lpikozienice@wp.pl

 7. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

 8. Informacje dotyczące zawierania umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w    sprawie zamówienia publicznego.

Przygotował/a: T.Jabłońska

Załącznik nr 1