Nabór na księgową WTZ

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Kozienicach- niepełny wymiar – 0,5 etatu

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

1.Wymagania niezbędne

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
 • Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu przez okres co najmniej  6 m-cy  w ramach umowy  o pracę  w jednostkach samorządowych na stanowisku urzędniczym  lub zaświadczenie o dobytej służbie przygotowawczej.
 • Spełnienie jednego z poniższych warunków:

1.Ukończenie ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów podyplomowych lub ukończenie średniej , policealnej, pomaturalnej szkoły ekonomicznej i co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości;

2. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.     

2. Wymagania dodatkowe

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz umiejętność wykorzystywania Internetu
 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  księgowego WTZ :

 Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;

 • Opracowywanie projektów dokumentacji opisującej zasady rachunkowości i obiegu dokumentów finansowo-księgowych jednostki;
 • Opracowywanie projektu budżetu na realizację zadań z zakresu WTZ;
 • Dokonywanie zmian w zatwierdzonych planach finansowych;
 • Pełnienie obowiązków oraz ponoszenie odpowiedzialności w zakresie:

-prowadzenia rachunkowości w WTZ
-wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi
-dokonywania kontroli wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji

 • Dokonywanie bieżących analiz z wydatków i  składanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych związanych z realizacją zadań WTZ
 • Nadzór nad ewidencją umów zawieranych w oparciu o prawo zamówień publicznych;

4.Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe
 • Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko  wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 • Aktualne zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku
 • Wymagane jest potwierdzenie na kserokopiach przedłożonych dokumentów „za zgodność z oryginałem”, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie M-GOPS             w Kozienicach lub przesłać na adres :

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. Skłodowskiej-Curie 3,     26-900 Kozienice

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2012 r do godz 9.00,  w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „konkurs na księgowego WTZ przy  M-GOPS w Kozienicach”

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach        w dniu 30.04.2012r. o godz. 10.00 .

Informacje dotyczące listy kandydatów spełniających wymagania formalne                                i dopuszczonych do II etapu oraz terminu rozmowy kwalifikacyjnej, będzie można uzyskać osobiście w sekretariacie M-GOPS w Kozienicach lub pod numerem telefonu:
(48) 614-88-58 lub u kierownika WTZ pod numerem telefonu (48)614-67-91 od dnia 02.05.2012r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS  Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/) oraz na stronie ośrodka (www.opskozienice.pl) do dnia 01.06.2012r  i na tablicy informacyjnej w jednostce.

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Kozienicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Kierownik M-GOPS Kozienice
mgr Halina Grudzień