Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Kierownika miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej
w Kozienicach za 2011 rok.

Dział I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
– zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
– skuteczności i efektywności działania,
– wiarygodności sprawozdań,
– ochrony zasobów,
– przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
– efektywności i skuteczności przepływu informacji,
– zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
– w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
– w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Dziale II oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
– monitoringu realizacji celów i zadań,
– samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
– procesu zarządzania ryzykiem,
– audytu wewnętrznego,
– kontroli wewnętrznych,
– kontroli zewnętrznych,
– innych źródeł informacji

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Kozienice dnia 22 lutego 2012

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:

……………………………………………………………………
( Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem ).
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej :
……………………………………………………………………..
( Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji ).

Dział III Działania , które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
……………………………………………………………………..
( Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie ).
……………………………………………………………………..
2.Pozostałe działania :
……………………………………………………………………..
( Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte ).