Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

1.Wymagania niezbędne
– Obywatelstwo polskie
– Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania pełni praw publicznych
– Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
– Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych.
– Zaświadczenie o zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 m-cy w ramach umowy o pracę w jednostkach samorządowych na stanowisku urzędniczym lub zaświadczenie o dobytej służbie przygotowawczej.
– Spełnienie jednego z poniższych warunków:

1. Ukończenie ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;
2.Ukończenie średniej , policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;
3.Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe

– Obsługa programów komputerowych w tym programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego.
– Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
– Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań
– Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

– Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;
– Opracowywanie projektów dokumentacji opisującej zasady rachunkowości i obiegu dokumentów finansowo-księgowych jednostki;
– Opracowywanie projektu budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;
– Dokonywanie zmian w zatwierdzonych planach finansowych;
– Pełnienie obowiązków oraz ponoszenie odpowiedzialności w zakresie:
-prowadzenia rachunkowości w ośrodku
-wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi
-dokonywania kontroli wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji
– Nadzór pracy pracowników księgowości;
– Dokonywanie bieżących analiz z wydatków i składanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
– Sporządzanie sprawozdań budżetowych :miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych oraz bilansu za rok obrotowy;
– Sporządzanie innych sprawozdań związanych z realizacją zadań MGOPS
– Przeprowadzanie analizy wykorzystania środków finansowych przydzielonych z budżetu gminy i innych będących w dyspozycji MGOPS;
– Nadzór nad ewidencją umów zawieranych w oparciu o prawo zamówień publicznych;
– Nadzór wydatków finansowych ponoszonych w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

4.Wymagane dokumenty:

– CV
– List motywacyjny
– Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe
– Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy
– Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
– Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
– Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
– Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku
– Wymagane jest potwierdzenie na kserokopiach przedłożonych dokumentów “za zgodność z oryginałem”, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie M-GOPS w Kozienicach lub przesłać na adres :

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10.2011r do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: “konkurs na głównego księgowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kozienicach”.

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach w dniu 10.10.2011r o godz. 10.00.
Informacje dotyczące listy kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu oraz terminu rozmowy kwalifikacyjnej, będzie można uzyskać osobiście w sekretariacie M-GOPS w Kozienicach lub pod numerem telefonu: (48) 614-88-58 od dnia 11.10.2011r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS Kozienice (www.bip.opskozienice.pl) oraz na stronie ośrodka (www.opskozienice.pl) do dnia 10.11.2011r i na tablicy informacyjnej w jednostce.
Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Kozienicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.