WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 
ZARZĄDZENIE NR18/2017
KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w KOZIENICACH Z DNIA 20.12.2017 r.

w sprawie udostępniania informacji publicznej w MGOPS w Kozienicach

Na podstawie art. 4, ust. 1 p-kt 4, art. 6 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ), zarządzam co następuje:

§ 1
Dokumenty i dane stanowiące informację publiczną dotyczące działalności jednostki MGOPS w Kozienicach udostępnianie są w systemie informatycznym pod adresem www.bip.opskozienice.pl, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 3lub na wniosek.
§ 2
1. Dokumenty nie udostępniane w systemie, są udostępniane w szczególności poprzez umożliwienie wglądu do dokumentów. Wgląd do dokumentów odbywa się w godzinach pracy i w obecności pracownika Ośrodka.
2. Jeżeli wnioskodawca zażąda dostępu do informacji w innej formie niż określone w ustępie 1, dla właściwego załatwienia sprawy winien złożyć na piśmie wniosek, w którym określa zakres i formę przekazania informacji. Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.
3. Informacja publiczna, którą można udostępnić niezwłocznie udostępnia się w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności zachowania wymogów określonych w ustępie 2.
§ 3
1. Odpowiedzi na wnioski, bądź odmowy udzielenia informacji przygotowują właściwe merytorycznie sekcje lub samodzielne stanowiska. Zasady podpisywania reguluje Regulamin organizacyjny.
2. Jeżeli przygotowanie odpowiedzi na wniosek wymaga współpracy kilku sekcji, pracownika koordynującego wyznacza Kierownik.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kozienicach

Halina Grudzień

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania MGOPS w Kozienicach, proszone są o wypełnienie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o Udostępnienie informacji Publicznej w formacie rdf

Wniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej w formacie pdf

 


Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres :

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kozienicach

ul. M.Skłodowskiej-Curie 3

26-900 Kozienice

lub złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.