Nabór kandydatów na kasjera

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko Kasjera Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

1.Wymagania niezbędne

– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– nie karani za przestępstwo popełnione umyślnie w celu osiągnięcia korzyści materialnych,
– wykształcenie średnie lub średnie ekonomiczne,
– doświadczenie na stanowisku kasjera lub na stanowisku związanym z obrotem gotówkowym i w księgowości w jednostkach budżetowych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
– miejsce zamieszkania – teren Miasta i Gminy Kozienice

2.Wymagania dodatkowe
– samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,
– podstawowa znajomość zagadnień z zakresu obsługi finansowej i kasy jednostki budżetowej,
– umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.

3.Wymagane dokumenty:
– życiorys (CV),
– list motywacyjny,
– zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego,
– dokument potwierdzający wykształcenie średnie z maturą,
– kopie świadectw pracy,
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, kursach, opinie, referencje,
– dokument tożsamości (kopia) lub zaświadczenie o miejscu zameldowania (zamieszkania),
– wymagane jest potwierdzenie na kserokopiach przedłożonych dokumentów “za zgodność z oryginałem”

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

1) termin: do 14 maja 2007r. (decyduje data stempla pocztowego)
2) sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy MGOPS w Kozienicach lub listem poleconym,
3) miejsce:
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. Skłodowskiej 3 (sekretariat)
-koperta z dokumentami powinna być opisana “Nabór – Kasjer”

5. Informacje dodatkowe:

1) szczegółowych informacji udziela Pani Kierownik MGOPS – Halina Grudzień tel. (048) 614-88-58 , e-mail: kierownik@opskozienice.pl
2) Dokumenty, które wpłyną do MGOPS po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
3) Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną posemnie lub telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
4) Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się, nie będą odsyłane.
5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS w Kozienicach pod adresem: www.opskozienice.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie MGOPS.
6) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”
7) Zasady i tryb rozpatrywania ofert kandydatów określa regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w MGOPS w Kozienicach wprowadzone zarządzeniem Kierownika MGOPS w Kozienicach.