MGOPS.0717/2/P/07 Dostawa samochodu osobowego

MGOPS.0717/2/P/07 Dostawa samochodu osobowego

OGŁOSZENIE
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 60 000 euro na dostawę samochodu osobowego


Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 26-900 Kozienice ul. M.Skłodowskiej-Curie 3,
tel. 0 48 614 88-58, fax. 0 48 614 67-62, http://www.opskozienice.pl.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.opskozienice.pl i www.bip.opskozienice.pl oraz dostępna w siedzibie Zamawiającego.

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, nieużywanego, fabrycznie nowego 5-cio osobowego samochodu osobowego, rok produkcji 2006 lub 2007, o minimalnych parametrach technicznych i wyposażeniu szczegółowo określonych w załączniku nr 3 do siwz.

2. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujace w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla samochodów osobowych. Samochód musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie. Pojazd wykorzystywany będzie do przewozu osób i podręcznego sprzętu służbowego. Będzie użytkowany we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych charakterystycznych dla klimatycznej strefy umiarkowanej typu przejściowego. Użytkowany na trasach długich i krotkich odcinkach, na drogach utwardzonych i nieutwardzonych.

3. Warunki gwarancji:
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia:

3.1. Minimum 24 miesięcznej gwarancji, bez limitu przejechanych kilometrów, na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne.
3.2. Minimum 36 miesięcznej gwarancji na wady powłoki lakierniczej.
3.3. Minimum 12 letniej gwarancji na perforacje nadwozia.
3.4. Wykonawca dostarczy gwarancję i instrukcję obsługi w jezyku polskim.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu.

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawiera załącznik nr 4 do siwz.
Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień 34 11 00 00 – 1
Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniaja warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), tj:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzialalności lub czynności jeżeli ustawy nakladają taki obowiązek – Zamawiajacy uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeśli prowadzi dzialalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnil warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia dzialalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy, z których każda odpowiada swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. samochody 5-cio osobowe, a których należyte wykonanie zostanie potwierdzone przez zamawiających, na rzecz których zamówienia te były realizowane, w dokumentach załączonych do oferty.
Uwaga: przy ocenie spełniania warunku nie wymaga się zachowania tożsamości modelu, lecz jedynie tożsamość typu samochodów ( samochód 5-cio osobowy ) dostarczonych dla min. dwóch różnych podmiotów (zamawiających).
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia – Zamawiajacy uzna, że Wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli wykonawca przedstawi polisę, w a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej dzialalności.

2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści zalączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Doświadczenie podwykonawców oraz zrealizowane przez nich dostawy nie będą brane pod uwagę przy ocenie czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocenie podlegać bedzie wyłącznie Wykonawca i uczestnicy Konsorcjum.

Wadium: nie wymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto – 100%

Miejsce i termin składania ofert:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice, pok. nr 5, do dnia 28.02.2007r. do godz. 11 00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice, pok. nr 5, dnia 28.02.2007r. o godz. 12 00.

Termin związania ofertą : 30 dni.

Pliki do pobrania:
Specyfikacja
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Do odczytania zawartych plików wymagane jest oprogramowanie Microsoft Word lub Open Office 2. W przypadku problemów z pobraniem powyższych plików lub ich odczytanie prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem: pawelmakowski@opskozienice.pl