Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.8.18

Kozienice, dnia 15.11.2018r.                              Spr. Nr: MGOPS.26.8.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na dostawę artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach w 2018r.

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na części:

CZĘŚĆ I: „Dostawa pieczywa”

CZĘŚĆ II: „Dostawa świeżych warzyw oraz kiszonek”

CZĘŚĆ III: „Dostawa mięsa, przetworów mięsnych i drobiu”

CZĘŚĆ IV: „Dostawa artykułów ogólnospożywczych”

CZĘŚĆ V: „Dostawa ryb”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w „Formularzu cenowo – asortymentowym” stanowiących załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 oraz Nr 6 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych produktów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej – „Formularzu cenowo – asortymentowym”.

4. Wskazane w załącznikach do Zaproszenia do składania ofert ilości oraz asortyment poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego.

5. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone  przepisami ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz. 1541 ze zm.), oraz aktów wykonawczych do ustawy.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

9. Samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. ogólnospożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso itp.).

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie. Miejscem wykonania zamówienia jest stołówka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3,

II.  Termin realizacji zamówienia : 02 stycznia 2019r. – 31 grudnia 2019r.

III.  Okres związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty.

IV.  Warunki płatności: przelew, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

V.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
  2. Wypełniony formularz cenowo – asortymentowy – wybrany Załącznik Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 lub Nr 6,

Uwaga: dopuszcza się składanie ofert na wybraną część zamówienia.

 

VI.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami w zaklejonych kopertach opieczętowanych pieczęcią (lub opisem) Dostawcy z dopiskiem „Dostawa artykułów spożywczych do MGOPS w Kozienicach, CZĘŚĆ ……….” należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 07.12.2018r. do godz. 12.00 sekretariat pok. Nr 7.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

VII.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Każda część oferty cenowej będzie oceniana oddzielnie.

VIII. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą cenę.

IX. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kozienicach , ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy
6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pani Mariola Wziątek tel. 48/614-45-77

Pani Ewa Wysocka tel. j.w.

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Sporządziła: Ewa Wysocka

W imieniu Zamawiającego:
KIEROWNIK MGOPS
Halina Grudzień

Załączniki:

  1. Zał Nr 1 formularz_ofertowy
  2. Zał Nr 2 część_I_dostawa_pieczywa
  3. Zał Nr 3 część II dostawa warzyw
  4. Zał Nr 4 część III dostawa mięsa
  5. Zał Nr 5 część IV dostawa artykułów ogólnospożywczych
  6. Zał Nr 6 część V dostawa ryb
  7. Zał_Nr_7_Umowa WZÓR