Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.6.18

Kozienice, dnia 12.07.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.5.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na zakup i dostawę tonerów, tuszy oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych tonerów i tuszy do siedziby Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach                              ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na tonery jakościowo równoważne- w „Formularzu ofertowym” zaznaczone jako „R”.  Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania,
  w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu
  i terminem przydatności do użytku. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału oferowanego przez producenta urządzenia. Zamawiający wymaga aby materiały oznaczone w formularzu literą „O” były oryginalne – zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
 5. Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancją.
  1. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych tonerów i wystawienia protokołu odbioru odpadów.

 

II.  Termin realizacji zamówienia : do 7 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.

III.  Okres związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 01.08.2018r. do godz. 12.00 w wersji elektronicznej (podpisany skan dokumentu) na adres: informatyk@opskozienice.pl , osobiście (sekretariat pok. Nr 7) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

VI.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

VII. Zamawiający udzieli „Zamówienia” Oferentowi, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą cenę.

 

VIII. Warunki płatności: zapłata dostawę nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Dostawcę po realizacji zamówienia.

 IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

 Pan Kamil Jurkiewicz tel. 48/614-65-57

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

X. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kozienicach , ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

XI  Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sporządziła: Ewa Wysocka                                        W imieniu Zamawiającego:

z up. KIEROWNIKA MGOPS

Elżbieta Frączyk

 

Załączniki:

 1. Zał_Oferta cenowa-1