Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.5.18

Kozienice, dnia 05.07.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.5.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych materiałów biurowych i papierniczych wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym w siedzibie Zamawiającego w MGOPS ul. M Skłodowskiej Curie 3, 26-900 Kozienice oraz WTZ Przewóz 2A, 26-900 Kozienice .
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja asortymentowa stanowiąca integralną część Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do „Zaproszenia do składania ofert.”
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów biurowych z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
 4. Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancją.
 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne dostarczonych materiałów biurowych.
 6. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być wliczona w cenę.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu dla wybranych pozycji określonych w formularzu ofertowym, maksymalnie o 20%, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości dla innej pozycji, pod warunkiem, że ta zmiana nie wpłynie na zwiększenie ogólnej wartości zamówienia.

 

II.  Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.

 

III.  Okres związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.

 

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1 do „Zaproszenia do składania ofert”
 2. Podpisany wzór umowy – Załącznik nr 2 do „Zaproszenia do składania ofert”

 

V.  Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie do 16.07.2018r. do godz. 12.00 w wersji elektronicznej (podpisany skan dokumentu) na adres: informatyk@opskozienice.pl , osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M. Skłodowskiej Curie 3

26-900 Kozienice

 

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

VI. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

VII. Zamawiający udzieli „Zamówienia” Oferentowi, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

 

VIII. Warunki płatności: zapłata za realizację dostawy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Dostawcę po każdorazowej dostawie towaru.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

 

Pani Ewa Wysocka  tel. 48/614-45-77

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

X. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach , ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

Załączniki:

 1. Zał_Nr_1_formularz ofertowy
 2. Zał_Nr_3_Umowa – wzór

 

Przygotowała: Ewa Wysocka:                            W imieniu Zamawiającego: