Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.4.18

Spr. Nr: MGOPS.26.4.18

Kozienice, dnia 15.05.2018

Zaproszenie do składania ofert


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę czyszczenia, odgrzybiania i malowania frontu elewacji oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MGOPS w Kozienicach,
pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia, odgrzybiania i malowania frontu elewacji oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej,
pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót – Zał. Nr 4  do „Zaproszenia”.

3. Cena oferty musi obejmować całość kosztów robót /wraz z kosztami materiałów/ oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do poniesienia przy realizowaniu przedmiotu zamówienia. Pominięcie lub nieuwzględnienie w kwocie wynagrodzenia przez Wykonawcę kosztów wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do pełnego i prawidłowego zrealizowania Przedmiotu zamówienia, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie będzie skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.

4. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji w terenie, w dniach pracy WTZ, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

5. Wykonawca udzieli 2-u letniej gwarancji na roboty.

II.  Pozostałe informacje:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

2. Oferta powinna zawierać informacje o możliwym terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót.

3. Wymagany okres gwarancji na wykonane usługi wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego usługi i podpisania protokołu odbioru.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu remontu elewacji; oraz dołączą oświadczenia do oferty, których wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający nie wymaga aby do wykazu dołączono dokumenty potwierdzające realizację robót przedstawionych w dokumencie, jednak zastrzega, iż może ich zażądać w trakcie oceny złożonych ofert.

3. dysponują odpowiednim sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

IV. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty:

  1. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
  2. Wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku określonego   w zaproszeniu do składania ofert – Załącznik Nr 2
  3. Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik Nr 3

V.  Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą, adresem i nr tel.  Oferenta  w siedzibie M-GOPS tj.:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

w sekretariacie, pok. Nr 7, z dopiskiem „Remont elewacji WTZ”
1. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2018r. do godz. 13.00

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pani Danuta Bernacik – Kierownik WTZ w Przewozie tel. 48/ 614-67-91

Pani Ewa Wysocka – pracownik MGOPS w Kozienicach, tel. 48/ 614-45-77

Jedynym kryterium wyboru będzie najniższa cena

VI. Termin realizacji usługi: 30 dni od daty podpisania umowy

VII. Warunki płatności: faktura wystawiona po wykonaniu usługi, płatna przelewem.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę
w sprawie zamówienia.

IX. Unieważnienie postępowania:  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sporządziła: Ewa Wysocka                                       W imieniu Zamawiającego:

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy – Zał. Nr 1
  2. Wykaz prac – Zał. Nr 2
  3. umowa – wzór – Zał Nr 3
  4. przedmiar-zał.4