Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.3.18

Kozienice, dnia 18.04.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.3.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę sprzętu AGD na potrzeby stołówki
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń AGD na potrzeby stołówki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: lodówko- zamrażarki oraz zmywarki z funkcją wyparzania.
 2. Dostawa urządzeń do siedziby Zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M. Skłodowskie-Curie 3, 26-900 Kozienice.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku „Ofercie cenowej” stanowiącej załącznik Nr 2a i 2b do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
 5. Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancją.
 6. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.
 7. Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wykonane  z fabrycznie nowych materiałów, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.Nie dopuszcza się produktów powystawowych.
 8. Oferta cenowa składa się z dwóch części (Zał. 2a i 2b), Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część .

II.  Termin realizacji zamówienia : realizacja do 10 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.

III.  Okres związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Wypełniony formularz oferty cenowej Załącznik 2a oraz 2b. (dopuszcza się składanie ofert na wybraną część zamówienia).

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 7 maja 2017r. do godz. 12.00 w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres: informatyk@opskozienice.pl , osobiście (sekretariat – pok. Nr7) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

 VI.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Każda część oferty cenowej będzie oceniana oddzielnie.

VII. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą cenę.

 VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

 Pani Ewa Wysocka lub Pani Mariola Wziątek tel. 48/614-45-77

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

IX. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

X. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Sporządziła: Ewa Wysocka                                                                                                                                               W imieniu Zamawiającego:

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień

 

Załączniki:

 1. Zał 1_formularz ofertowy
 2. Zał 2a_oferta cenowa-część I zamówienia
 3. Zał 2b_oferta cenowa-część II zamówienia