Zaproszenie do składania ofert Spr. nr MGOPS.26.8.17

Kozienice, dnia 02.08.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.8.17

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro dotyczącej:

Przeprowadzenia warsztatów integracyjnych w ramach „Programu Aktywizacja
i Integracja” dla 10 osób.

I. Opis zadania:

 1. Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych w ramach PAI dla 10 osób z terenu gminy Kozienice.
 2. Celem zadania jest:

– zwiększenie poziomu własnej motywacji, przyjęcie aktywnej postawy do podjęcia zatrudnienia,

–  zwiększenie poziomu własnej motywacji, przyjęcie aktywnej postawy do zatrudnienia,

–  zwiększenie samodzielności w życiu społeczno-zawodowym w zakresie integracji ze środowiskiem,

–  zwiększenie kompetencji i umiejętności życiowych i społecznych, wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie pokonywania codziennych trudności,

–  podniesienie poziomu kompetencji społecznych,

–  przygotowanie do samodzielnego poruszania się na rynku pracy, inicjowania kontaktu z pracodawcami,

 1. Ramowy program i harmonogram zajęć:

1)      Zajęcia z psychologiem, łącznie 40 godz. :

1.1   Warsztaty kreatywnego i pozytywnego myślenia – 10 godz.

1.2   Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji w procesie poszukiwania pracy – 10 godz.

1.3   Asertywność w sytuacjach trudnych – 5 godz.

1.4   Postawy życiowe i postawy wobec pracy – 5 godz.

1.5   Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, podwyższenie poczucia własnej wartości – 5 godz.

1.6   Ocena własnych umiejętności – 5 godz.

2)       Zajęcia z doradcą zawodowym, łącznie 40 godz. :

3.1   analiza lokalnego rynku pracy – 5 godz.

3.2   komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie poszukiwania pracy – 5 godz.

3.3   metody poszukiwania pracy – 5 godz.

3.4   warsztaty przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej 10 godz.

3.5   analiza najczęściej popełnianych błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej – 5 godz.

3.6   sporządzanie dokumentów aplikacyjnych – 10 godz.

 1. Przedmiot zadania obejmuje również:

1)      Ubezpieczenie uczestników warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie zajęć oraz w drodze na zajęcia i z zajęć.

2)      Zapewnienie uczestnikom warsztatów materiałów dydaktycznych.

3)      Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych oraz ich analizy przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

4)      Sporządzenie opinii dotyczącej kompetencji społecznych oraz motywacji do aktywnego poszukiwania pracy.

5)      Zapewnienie sali dydaktycznej na terenie Kozienic.

6)      Zapewnienie uczestnikom warsztatów napojów (kawa, herbata, zimne napoje), suszu konferencyjnego.

7)      Zapewnienie uczestnikom warsztatów cateringu.

8)      Zwrot kosztów dojazdu uczestników na zajęcia.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 3. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrą specjalistów min. jednym doradcą zawodowym i jednym psychologiem.
 4. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

III. Wyłoniony Wykonawca będzie miał obowiązek:

 

 1. Wykonać powierzone zadanie rzetelnie, na zasadach określonych w umowie.
 2. Przeprowadzić warsztaty na terenie Kozienic.
 3. Ubezpieczyć uczestników warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie zajęć oraz w drodze na zajęcia i z zajęć.
 4. Zapewnić uczestnikom zajęć materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów
 5. Bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecnościach uczestników na zajęciach.
 6. Prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem i zakresem tematycznym.
 7. Przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych oraz ich analizy przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 8. Sporządzenie opinii dotyczącej kompetencji społecznych oraz motywacji do aktywnego poszukiwania pracy.
 9. Zapewnić salę dydaktyczną na terenie Kozienic oraz napoje, catering i susz konferencyjny  dla uczestników warsztatów.

 

IV.  Termin realizacji : od 01.09.2017r. do 31.10.2017r.

 

V.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Podpisany wzór umowy – Załącznik nr 2.
 3. Oświadczenia zgodnie z pkt II niniejszego Zaproszenia.
 4. Kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
 5. Do oferty można dołączyć inne dokumenty: upoważnienia, rekomendacje, opinie itp.

 

VI.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach opieczętowanych pieczęcią Dostawcy z dopiskiem „Oferta na warsztaty integracyjne” należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego Sekretariat pok. Nr 7:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 18.08.2017r. do godz. 13.00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

VII. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

 

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

 

Pani Teodora Jabłońska  tel. 48/614-65-57

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

 1. FORMULARZ OFERTOWY
 2. UMOWA – WZÓR

Z up. Kierownika MGOPS

Elżbieta Frączyk

14.08.2017r.

Informacja do spr. MGOPS.26.8.17

Zajęcia w ramach “warsztatów integracyjnych” powinny odbywać się w systemie: 2 razy w tygodniu po 5 godzin zajęć.