Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.4.17

Kozienice, dnia 29.05.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.4.17

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na zakup i dostawę tonerów i tuszy na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych tonerów i tuszy do siedziby Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach                              ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na tonery jakościowo równoważne- w „Formularzu ofertowym” zaznaczone jako „R”.  Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania,
  w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu
  i terminem przydatności do użytku. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału oferowanego przez producenta urządzenia. Zamawiający wymaga aby materiały oznaczone w formularzu literą „O” były oryginalne – zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w “Formularzu ofertowym”.
 5. Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancją.
 6. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych tonerów i wystawienia protokołu odbioru odpadów.

 

II.  Termin realizacji zamówienia : do 7 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.

III.  Okres związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach opieczętowanych pieczęcią Dostawcy z dopiskiem „Oferta cenowa na dostawę tonerów i akcesoriów komputerowych” należy składać w formie pisemnej
w siedzibie Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Osobiście (sekretariat, pok. Nr 7) lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 07.06.2017r. do godz. 13.00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

VI.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

VII. Zamawiający udzieli „Zamówienia” Oferentowi, który spełni warunki opisane
w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą cenę.

 

VIII. Warunki płatności: zapłata dostawę nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Dostawcę po realizacji zamówienia.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

 

Pan Kamil Jurkiewicz tel. 48/614-65-57

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sporządziła: Ewa Wysocka                                   W imieniu Zamawiającego:

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień

Załączniki:

 1. formularz ofertowy – Zał Nr 1