Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie wycieczki

Sygnatura: WTZ.26.1.3.2016                                          Przewóz, dn. 14.06.2016r.

 

Zaproszenie do składania ofert

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

zaprasza

do złożenia oferty w sprawie zorganizowania:
1. Przedmiot zamówienia:

Wycieczka 4-dniowa do Trójmiasta w dn. 20-23 września 2016r.

Uczestnicy wycieczki: ok. 50-55 osób, w tym 35-37 osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 2 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i 1 osoba niewidoma) ok.15 opiekunów osób niepełnosprawnych. Ostateczna liczba osób zostanie podana na tydzień przed wycieczką.

Wymagania wobec oferentów:

1. Oferent musi przedstawić szczegółowy program wycieczki w którym uwzględni zwiedzanie Trójmiasta. Podajemy miejsca do wyboru, które chcielibyśmy zobaczyć: Molo w Sopocie, Park Oliwski, Opera Leśna, latarnia morska, Twierdza Wisłoujście, Dworek Sierakowskich, Akwarium w Sopocie lub w Gdyni, Krzywy Dom w Sopocie, Stare Miasto w Gdańsku – Długi Targ i Fontannę Neptuna, Kościół Mariacki, Dom Rybaka, Dwór Artusa, Muzeum Bursztynów, Okręt Błyskawica, Hipodrom w Sopocie,

2.  Zamawiający zwraca uwagę na to, że uczestnikami są osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo co należy uwzględnić w programie; tempo poruszania się, częstsze przerwy, dostępność obiektów do zwiedzania

3.  zapewnienie wygodnego transportu na całej trasie wycieczki. Wyjazd z Kozienic dn. 20 września ok. godz. 7.00, powrót do Kozienic 23 września ok. godz. 21.00  Wykonawca musi podać rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu.

4. zorganizowanie noclegu w pokojach 2,3,4,5 osobowych z tym, że nocleg dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem musi być zorganizowany na parterze, jeśli w budynku nie ma windy, w pomieszczeniach, uwzględniając łazienki i ubikacje, pozbawionych barier architektonicznych i przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo. Preferujemy nocleg w jednym budynku. W ofercie należy podać położenie, rodzaj i kategorię obiektu noclegowego

5.     zapewnienie wyżywienia;

1   dzień: obiadokolacja składająca się z min. 2 dań gorących i napoju,

i 3 dzień: śniadanie składające się z 1 gorącego dania, np. parówki, jajecznica, pieczywo, wędlina,  nabiał i warzywa

obiad składający się z min. 2 dań gorących i napoju

kolacja składająca się z min. pieczywa, wędliny, nabiału,  warzyw i owoców
i herbaty

4 dzień: śniadanie składające się z 1 gorącego dania, np. parówki, jajecznica, pieczywo, wędlina,  nabiał i warzywa oraz suchy prowiant na drogę(kanapki, drożdżówka)

 6.     przewodnika wycieczki prowadzącego nas zgodnie z programem od momentu zakwaterowania do obiadu 3-go dnia.

7.     Ubezpieczenie NW na kwotę 20 000,00 zł/osobę z tytułu śmierci i 20 000,00 zł. /osobę z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

8. Przedstawić kosztorys wycieczki uwzględniający także wszelkie dodatkowe koszty związane z wycieczką; opłaty parkingowe, bilety wstępu, opłaty klimatyczne, jeśli występują, itp.

 

 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą, adresem i nr tel.  Oferenta w siedzibie Warsztatu, tj.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS

Przewóz 2A

26-900 Kozienice

z dopiskiem „Wycieczka 2016”

3. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2016r., do godz. 14.00

Zał. do oferty:

– program wycieczki zgodny z opisem przedmiotu zamówienia

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pani Danuta Bernacik, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

tel/fax.(48)614-67-91, 506-317-003

5. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zażąda od wybranego wykonawcy dokumentu potwierdzającego uprawnienia do organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Halina Grudzień

KIEROWNIK MGOPS w Kozienicach

 

przygotowała: Danuta Bernacik
Kierownik WTZ w Przewozie

Załączniki:

1.  formularz oferty
2. wzór umowy