Informacja dla Oferentów Spr. Nr 26.10.15

Spr. Nr: MGOPS.26.10.15

 

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 04.12.2015r. odpowiedzieli następujący Oferenci.

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Zaproponowana cena brutto ( w zł)

Uwagi

1.

BIURO PLUS Zbigniew Jakubczyk

ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom

12 146,42

2.

FAMEX JASTRZĘBSCY s.j.

ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom

12 624,87

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

BIURO PLUS Zbigniew Jakubczyk
ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom

Zaproponowana cena za usługę wynosi 12 146,42 zł brutto
( słownie: dwanaście tysięcy sto czterdzieści sześć złotych czterdzieści dwa grosze ).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach