Przetarg nieograniczony na dostarczanie posiłków do szkół

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.opskozienice.pl  www.bip.opskozienice.pl

 

Kozienice: MGOPS.26.8.15

Przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i dowozu gorących posiłków do szkół z terenu gminy Kozienice w roku 2016.

Numer ogłoszenia: 321650-2015; data zamieszczenia : 27.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Ogłoszenie dotyczy:

– zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. M.C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice, woj. Mazowieckie, tel. 48/614-45-77, fax. 48/614-67-62 , www.opskozienice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MGOPS.26.8.15     Przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i dowozu gorących posiłków do szkół z terenu gminy Kozienice w 2016r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych w ilości około 101 porcji dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem ferii, wakacji oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, dla dzieci uczęszczających do szkół z terenu gminy Kozienice w 2016r. tj.: PSP w Woli Chodkowskiej -9 porcji dziennie, PSP w Ryczywole- 21 porcji dziennie, PSP w Nowej Wsi – 6 porcji dziennie, PSP w Piotrkowicach – 5 porcji dziennie, PSP w Wólce Tyrzyńskiej – 15 porcji dziennie, PSP w Janikowie – 20 porcji dziennie, PSP w Brzeźnicy – 5 porcji dziennie, PSP w Kociołkach – 11 porcji dziennie, PSP w Stanisławicach – 9 porcji dziennie. 2. Ilość dostarczanych porcji to ok. 101 dziennie z wyłączeniem wakacji, ferii oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Przewiduje się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków o 20%. Szacunkowa ilość wydanych porcji w trakcie trwania zamówienia wynosi 18 079. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania naczyń jednorazowych, na których wydawane będą posiłki lub dostarczania posiłków w naczyniach jednorazowych, wraz ze sztućcami. Naczynia jednorazowe oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty. Koszt naczyń Wykonawca uwzględnia w cenie jednostkowej posiłku. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz Dyrektorom szkół. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania obiadów jednodaniowych wydawanych w systemie: dwa razy w tygodniu posiłek- w formie pożywnej zupy na wywarze mięsnym 400g z wkładką mięsna 100g + pieczywo, dwa razy w tygodniu drugie danie mięsne lub rybne – ziemniaki, kasza, ryż – 200g, mięso, ryba – 100 g, surówka lub warzywa nie mniej niż 100g.  Jadłospis powinien być urozmaicony w ten sposób, że te same posiłki nie mogą się powtarzać w okresie 2 tygodniowym 8. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę. 9. Obiady muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 35) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015r poz. 1256). Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. 10. Transport posiłków musi być prowadzony pojazdem dostosowanym do przewożenia środków spożywczych. Samochód powinien być dopuszczony przez Inspektora Sanitarnego do przewozu posiłków (żywności).

 

II.1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.52.31.00-3

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

 

II.1.8 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 03.01.2016 do 29.12.2016r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku               

 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum), każdy ze współwykonawców składa oświadczenie – oświadczenie z art. 24
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich.
 • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich.
 • Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
 • W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 6 do SIWZ.

 

 

               III.3.2) Wiedza i doświadczenie

               Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał nie mniej niż 2 (dwie) usługi, zamówień odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia,, tj polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w zakresie żywienia zbiorowego na minimum 50 osób dziennie. Z dokumentem potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym do przewozu  przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Na potwierdzenie dysponowania wskazanym przez Wykonawcę środkiem transportu, przedłoży on dokument potwierdzający dopuszczenie przez Inspektora Sanitarnego środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków (kserokopia poświadczona za zgodność).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument potwierdzający dopuszczenie przez Inspektora Sanitarnego środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków (kserokopia poświadczona za zgodność).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1 Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1-      Cena – waga 80

2-      Doświadczenie Wykonawcy – waga 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opskozienice.pl  www.bip.opskozienice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice, pokój nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015r. godzina 11:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach,
ul. M.C. Skłodowskiej 3, pokój nr 8 – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 SIWZ

Zał. Nr 1 formularz_ofertowy

Zał. Nr 2 Wzór umowy

Zał. Nr 3 Wzór oświadczenia art. 22 ust. ustawy PZP

Zał. Nr 4 Wzór oświadczenia art. 24 ust.1 ustawy PZP

Zał. Nr 5 Wzór informacji dot. grupy kapitałowej

Zał. Nrt 6 Wzór wykazu zrealizowanych przez Wykonawcę usług