Ogłoszenie o naborze na stanowisko – informatyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 / 2015
z dnia 20 lipca 2015 roku.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

( j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS na stanowisku
informatyk – 1 etat

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

1. Wymagania niezbędne :

• wykształcenie wyższe lub średnie o profilu informatycznym;

• znajomość administracji domeny Windows Server 2003 lub Windows Server 2012 R2;

• znajomość środowiska Linux ( mile widziana znajomość Apache, Postfix, Squid, iptables );

• umiejętność administrowania bazami danych: MS SQL, Firebird, MySQL;

• umiejętność zarządzania siecią komputerową, komputerami i użytkownikami w sieci;

• znajomość oprogramowania MS Windows, MS Office i Open Office;

• znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej;

• samodzielna analiza usterek i ich usuwanie;

• umiejętność naprawy sprzętu komputerowego;

• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania;

• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;

• obywatelstwo polskie;

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nieposzlakowana opinia;

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka

 2. Wymagania dodatkowe :

• doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku informatyka w administracji publicznej ( samorządowej );

• podstawowa znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych;

• dokładność, solidność i rzetelność;

• odpowiedzialność i terminowość;

• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

• odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań :

• Administrowanie siecią LAN ( konfiguracja i zarządzanie : DHCP, DNS, Firewall, Apache, Postfix, Squid );

• Zarządzanie drukarkami sieciowymi;

• Zarządzanie domeną w środowisku Windows Server 2012 R2;

• Zarządzanie macierzami dyskowymi w środowisku Linux i Windows;

• Archiwizacja danych;

• Naprawa sprzętu komputerowego;

• Rozszerzenie infrastruktury sieciowej ( montaż okablowania strukturalnego i podłączanie nowych urządzeń;

• Zarządzanie systemami dziedzinowymi : POMOST, Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, CAS, CSIZS, e- PFRON, BIG, KRD;

• Zarządzanie silnikami baz danych : MS SQL Server, Firebird, MySQL;

• Aktualizacja oprogramowania do najnowszych wersji;

• Administracja strony internetowej Ośrodka;

• Zarządzanie licencjami na oprogramowanie;

• Zarządzanie Certyfikatami kwalifikowanymi;

• Aktualizowanie dokumentacji technicznej i związanej z ochrona danych osobowych;

• Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

4. Wymagane dokumenty :

• List motywacyjny

• CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;

• kopie dyplomu potwierdzające wykształcenie;

• kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności;

• kopie świadectw pracy;

• referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;

• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);

• Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do zatrudnienia na danym stanowisku

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

do celów rekrutacyjnych.

5. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

• Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

• Etap II – Test oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, wyłonionymi w etapie I, w siedzibie M-GOPS w Kozienicach

6. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk „ można składać w terminie do dnia 30 lipca 2015 roku do godz. 14-tej :

– osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 w godz. od 7:30 do 15;00;

– lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 26 – 900 Kozienice, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, liczy się data wpływu do OPS.

Oferty, które w wpłyną do MGOPS po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/) oraz stronie internetowej MGOPS w Kozienicach www.opskozienice.pl , na tablicy informacyjnej

w siedzibie MGOPS w Kozienicach , Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. z 2014 r. , poz. 1182 z późn.zm. ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. z 2014 r., poz. 1202 )”.

Złożone przez kandydatów oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone.

Kierownik MGOPS w Kozienicach
Halina Grudzień