Informacja dla Oferentów Spr. 26.4.15

Spr. Nr: MGOPS.26.4.15

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
sprzedaż i dostawę środków czystości na potrzeby
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2015r. na sprzedaż i dostawę środków czystości na potrzeby MGOPS oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS odpowiedzieli następujący oferenci:

L.p.

Nazwa i adres Oferenta

Cena oferty

zł/brutto

Uwagi

1.

WOLPRES PPHU PRUS&PRUS SJ
ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom

10 050,83

Oferta odrzucona z powodu niespełnionych warunków określonych w punkcie IV Zaproszenia do składania ofert.

2.

Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR Jerzy Moryto
ul. Wierzbicka 58/1, 26-600 Radom

10 675,56

3.

„FREGA” Frejowski, Garbol Sp. j. ul. Bat. Chłopskich 172, 25-670 Kielce

9 800,37

W wyniku postępowania wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

„FREGA” Frejowski, Garbol Sp. j.
ul. Bat. Chłopskich 172
25-670 Kielce

Zaproponowana cena za usługę wynosi 9 800,37 zł brutto
( słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych trzydzieści siedem złotych).

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymogi postawione w Zaproszeniu do składania ofert a Wykonawca zaproponował najniższą cenę realizacji zamówienia.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Elżbieta Frączyk
z up. Kierownika MGOPS w Kozienicach