Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej na zakup tonerów do drukarek laserowych.

Zakup dokonywany w ramach projektu „IMPULS” realizowanego przez M-GOPS w Kozienicach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 1. Ofertę należy złożyć:

    a) W jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 5, w terminie do dnia 16 czerwca 2014r. do godz.11:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta oraz dopisek „ oferta na zakup tonerów”.

    b) Na adres e-mail: lpikozienice@wp.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

– Oryginalny toner HP 36A – szacunkowa ilość 6 szt.
– Oryginalny toner HP 12A – szacunkowa ilość 6 szt.

 W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto w/w tonerów.
Oferent dostarcza tonery własnym środkiem transportu do tutejszego ośrodka.

 3. Warunki udziału w postępowaniu:

– Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

 4. Wyłoniony Wykonawca będzie miał obowiązek:

Wystawić fakturę VAT na zakupione materiały.

 5. Termin realizacji zamówienia:

   Na realizację umowy przeznacza się termin  czerwiec 2014r.

6. Tryb udzielenia zamówienia:

    – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest      zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
   – wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego następuje w dniu  zamieszczenia ogłoszenia o zamówienia na stronie internetowej     Zamawiającego ( www.bip.opskozienice.pl )

 7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

   Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto wyrażoną w PLN.   Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z  wykonawcami jest:

    – Teodora Jabłońska , tel.48 614 65 57    

 Formularz Ofertowy

Przygotowała: Teodora Jabłońska                    

Halina Grudzień         
(podpisał w imieniu Zamawiającego)