Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa węgla

Zaproszenie do składania ofert

 Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

 zaprasza

do złożenia oferty cenowej w sprawie wykonania:
– Zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32

1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na węgiel 2013/2014”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

– Zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 o następujących parametrach:
– wartość opałowa ≥ 25 MJ/kg ,
– wielkości ziarna 5-25 mm,
– maksymalny dopuszczalny procent popiołu do 4-8 %
– zawartość miału do 10 %
– zawartość wilgoci do 15 %
– bez żadnych ciał obcych
– dostawy i wyładunek w siedzibie WTZ w Przewozie od na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w sezonie grzewczym po ok. 6 ton/miesiąc.

3. Termin realizacji zamówienia:

Sezon grzewczy 2013/2014

4. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.10.2013r., do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego:
Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pani Danuta Bernacik, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice, tel.(48)614-67-91, 506-317-003.

6. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zlecenie w sprawie zamówienia publicznego.

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.