Zaproszenie do składania ofert Spr Nr MGOPS.26.1.19

Kozienice, dnia 26.02.2019r.

Spr. Nr: MGOPS.26.1.19

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

 na dostawę środków czystości na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości.
 2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba MGOPS –  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Przewóz 2A, 26-900 Kozienice.
 3. Szczegółowe warunki wykonywania dostaw określa umowa zawarta z Dostawcą zgodnie z załącznikiem Nr 2  do „zaproszenia do składania ofert.”
 4. Zaproponowane w ofercie ceny brutto wybranych materiałów Dostawca zobowiązany jest utrzymać do końca 2019r.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja asortymentowa stanowiąca integralną część Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do „Zaproszenia do składania ofert.”
 6. Wskazane w specyfikacji asortymentowej znaki towarowe poszczególnych artykułów mają charakter przykładowy i określają jedynie klasę i standard zamawianych produktów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym warunkiem Zamawiającego jest aby oferowany asortyment był o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych  i użytkowych.
 7. W przypadku oferowania produktu „równoważnego” należy zapisać jego nazwę oraz parametry w specyfikacji asortymentowej.
 8. Jeżeli artykuły oferowane jako równoważne, nie będą odpowiadały parametrami jakości produktu wymienionego w Specyfikacji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej oferty.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych środków czystości z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
 10. Dostawca składając ofertę akceptuje warunki Zamawiającego zawarte we wzorze umowy.
 11. Wskazane w załącznikach do Zaproszenia do składania ofert ilości oraz asortyment poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego.Dostawa zamówionych środków do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.

II.  Termin realizacji zamówienia : Sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2019r.

III.  Okres związania ofertą: do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Podpisany wzór umowy – Załącznik nr 2.

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach opieczętowanych pieczęcią Dostawcy z dopiskiem „Oferta cenowa na sprzedaż i dostawę środków czystości” należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Osobiście (Sekretariat, pok. Nr 7), lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12.03.2019r. do godz. 12.00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

VI. Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pani Ewa Wysocka  tel. 48/614-45-77

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

VIII. Informacje dodatkowe.

 1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.
 2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.53)
 3. Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.

IX. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kozienicach , ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy
6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
 2. Wzór Umowy – Załącznik Nr 2

 

Przygotowała: Ewa Wysocka:                                 W imieniu Zamawiającego:

HALINA GRUDZIEŃ

KIEROWNIK MGOPS

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zał_Nr_1_formularz ofertowy
2. Zał_Nr_2_Umowa – WZÓR