ZARZĄDZENIE NR 11 /2018

ZARZĄDZENIE NR 11 /2018

                                   Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

                                     Pomocy Społecznej w Kozienicach

                                               z dnia 13 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kozienicach.

 

Na podstawie art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r, o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zmianami ) i Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach   , zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam  dzień 24 grudnia 2018 roku ( poniedziałek ) dniem wolnym od pracy dla pracowników MGOPS i WTZ z wyłączeniem pracowników Jadłodajni i pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób zależnych.

 

§ 2

Pracownicy, którzy nie będą pracować w dniu 24 grudnia br. ten dzień odpracują w dniu 29 grudnia 2018 roku ( sobota ).

 

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości pracowników MGOPS i WTZ w Kozienicach oraz mieszkańców Gminy Kozienice poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku MGOPS i WTZ oraz opublikowanie za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kierownik

Halina Grudzień