Zaproszenie do składania ofert Spr Nr MGOPS.26.10.18

Kozienice, dnia 06.12.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.10.18.

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na zakup sprzętu biurowego, zestawu komputerowego oraz tonerów i tuszy na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń biurowych: drukarki wielofunkcyjnej, telefaksu z funkcją kopiowania, niszczarki, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, tonerów, tuszy oraz innych artykułów komputerowych i biurowych.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego zostały zawarte w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
  4. Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancją.
  5. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.
  6. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt i oprogramowanie były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się produktów powystawowych.
  7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na tonery jakościowo równoważne- w „Formularzu ofertowym” zaznaczone jako „R”.  Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału oferowanego przez producenta urządzenia. Zamawiający wymaga aby materiały oznaczone w formularzu literą „O” były oryginalne – zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.

II.  Termin realizacji zamówienia :  do 27.12.2018r.

III.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.

IV.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 17 grudnia 2018r. do godz. 12.00 w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres: informatyk@opskozienice.pl , osobiście (sekretariat – pok. Nr7) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

V.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

VI. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą cenę.

 

VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pan Kamil Jurkiewicz tel. 48/614-65-57

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

VIII. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

IX. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kozienicach , ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat po zakończeniu umowy
6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

X. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sporządziła: Ewa Wysocka                         W imieniu Zamawiającego:

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy – Zał. Nr 1