Zaproszenie do składania ofert Spr Nr MGOPS.26.7.17

Kozienice, dnia 04.07.2017r.                         Spr. Nr: MGOPS.26.7.17.

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na zakup i dostawę serwera, zestawów komputerowych, oprogramowania oraz innych artykułów komputerowych   i biurowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych: serwera, 2 sztuk komputerów przenośnych, 2 sztuk zestawów komputerowych, dysku przenośnego, oprogramowania oraz innych artykułów komputerowych i biurowych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku „Ofercie cenowej” stanowiącej załącznik Nr 2a i 2b do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
 4. Wszystkie oferowane produkty muszą być objęte gwarancją.
 5. Dostawa produktów do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.
 6. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt i oprogramowanie były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się produktów powystawowych.
 7.  Oferta cenowa składa się z dwóch części (Zał. 2a i 2b), Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część .
 8. Wymagania dotyczące serwera: oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017r.)  Przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy urządzenia u Zamawiającego . Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Gwarancja na Serwer 3 lata z możliwością naprawy pogwarancyjnej. Dojazd serwisu w ciągu 24H.

II.  Termin realizacji zamówienia : realizacja dostawy I części zamówienia  do 18 sierpnia 2017r.

Realizacja dostawy II części zamówienia do 10 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.

III.  Okres związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Wypełniony formularz oferty cenowej Załącznik 2a oraz 2b. (dopuszcza się składanie ofert na wybraną część zamówienia).
 3. Podpisany wzór umowy do części I zamówienia – dostawa serwera

 

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 13 lipca 2017r. do godz. 12.00 w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres: informatyk@opskozienice.pl , osobiście (sekretariat – pok. Nr 7) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

 VI.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Każda część oferty cenowej będzie oceniana oddzielnie.

VII. Zamawiający podpisze umowę na dostawę serwera lub udzieli zamówienia na pozostałą część zamówienia  Oferentowi, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą cenę.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pan Kamil Jurkiewicz tel. 48/614-65-57

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

IX. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji

 

X. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sporządziła: Ewa Wysocka                         W imieniu Zamawiającego:
Halina Grudzień
KIEROWNIK MGOPS

Załączniki:

 1. Zał 1_formularz ofertowy
 2. Zał 2a_oferta cenowa-część I zamówienia
 3. Zał 2b_oferta cenowa-część II zamówienia
 4. umowa – WZÓR