Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.6.17

                                                                               Spr. Nr: MGOPS.26.6.17

Zaproszenie do składania ofert


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę remontu dwóch pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem sanitarnym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach.

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa remontu dwóch pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem sanitarnym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach w siedzibie Zamawiającego: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice.

2. Prace do wykonania w ramach usługi obejmują:

 1. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów o łącznej powierzchni 209 m2.
 2. Montaż 2 szt. kratek wentylacyjnych.
 3. Obudowanie elementów ścian o pow. 8,5 m2, płytami gipsowo-kartonowymi.
 4. Rozebranie pomieszczeń z płytek na zaprawie cementowej o powierzchni 27 m2.
 5. Licowanie ścian oraz posadzek płytkami na klej (płytki materiał inwestora).
 6. Wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych oraz montażem 4 do 6  punktów świetlnych – pow. 8,5 m2.
 7. Demontaż 2 szt. umywalek oraz 1 szt. Ustępu z miską porcelanową.
 8. Montaż urządzeń sanitarnych w ilości: umywalka pojedyncza porcelanowa – 2 szt. (umywalka materiał inwestora) oraz ustęp ze spłuczką ustępową typu „kompakt” – szt.1 (materiał inwestora).
 9. Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z demontażu wraz z jego wywiezieniem i utylizacją.

Wyznaczone do remontu pomieszczenia oglądać można w godzinach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

3. Zamówieniem objęte są również:

1. wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w niniejszym opracowaniu,
2.  wszelkie naprawy urządzeń, instalacji uszkodzonych podczas wykonywania robót,
3.  zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania prac,
4.  inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.

4. Wykonawca udzieli 2-u letniej gwarancji na roboty.

II. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty:

1.  Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1

III.  Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą, adresem i nr tel.  Oferenta  w siedzibie M-GOPS tj.:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

w sekretariacie, pok. Nr 7, z dopiskiem „Remont pomieszczeń biurowych”

 1. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22 czerwca 2017r. do godz. 12.00

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani Ewa Wysocka, Tel. 48/ 614-45-77

Jedynym kryterium wyboru będzie najniższa cena

IV. Termin realizacji usługi: do 20 lipca 2017 r.

V. Warunki płatności: faktura/rachunek wystawiona po wykonaniu usługi, płatna przelewem
w terminie 14 dni.

V. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

VI. Unieważnienie postępowania:

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Sporządziła: Ewa Wysocka                                   W imieniu Zamawiającego:

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień

 

Załączniki:

 1. FORMULARZ OFERTOWY