Zaproszenie do składania ofert na zakup komputerow do WTZ

Kozienice, dnia 30.11.2016r.

Spr. Nr: WTZ.26.5.16

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę 3 komputerów dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS
w Kozienicach

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 komputerów dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Ofercie cenowej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
4.  Wszystkie oferowane produkty muszą być  objęte gwarancją.
5.  Dostawa produktów do Zamawiającego musi być wliczona w cenę.
6. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt  i oprogramowanie były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się produktów powystawowych.

II. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty:

1.  Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1

III.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 09.12.2016r. do godz. 12.00 , faxem na nr 48/ 614-67-91, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

Z dopiskiem „Oferta na sprzęt komputerowy”

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

IV. Termin realizacji usługi: do 28.12.2016r.

V. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

VI. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

VII. Rozliczenie umowy/warunki płatności: rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturą VAT płatną przelewem.

VIII. Informacje dotyczące udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu
i zaoferuje najniższą łączną cenę za wykonanie zadania.

IX. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w przypadku braku dostatecznych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia w sensie ilościowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. O konkretnym terminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony.

X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest:

 

W sprawie przedmiotu zamówienia:

Pan Kamil Jurkiewicz tel. 48/614-65-57

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

W innych sprawach:

Danuta Bernacik  tel.48/614067091, 506-317-003

X.  Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przygotowała: Danuta Bernacik              W imieniu Zamawiającego:

Halina Grudzień
KIEROWNIK M-GOPS

Załączniki:

  1. komputer-Zał_Nr_1_formularz_ofertowy