Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków czystości Spr. Nr MGOPS.26.7.16

Kozienice, dnia 18.07.2016r.

Spr. Nr: MGOPS.26.7.16

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na sprzedaż i dostawę środków czystości na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy na miejsce na telefoniczne zamówienie. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba MGOPS – ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Przewóz 2A, 26-900 Kozienice.
 3. Szczegółowe warunki wykonywania dostaw określa umowa zawarta z Dostawcą zgodnie
  z załącznikiem Nr 2  do „zaproszenia do składania ofert.”
 4. Zaproponowane w ofercie ceny brutto wybranych materiałów Dostawca zobowiązany jest utrzymać do końca 2016r.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja asortymentowa stanowiąca integralną część Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do „Zaproszenia do składania ofert.”
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych środków czystości
  z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
 7. Dostawca składając ofertę akceptuje warunki Zamawiającego zawarte we wzorze umowy.
 8. Wskazane w załącznikach do Zaproszenia do składania ofert ilości oraz asortyment poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego.
 9. Dostawa zamówionych środków do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.

II.  Termin realizacji zamówienia : Sukcesywnie, od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.

III.  Okres związania ofertą: do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Podpisany wzór umowy – Załącznik nr 2.

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach opieczętowanych pieczęcią Dostawcy z dopiskiem „Oferta cenowa na sprzedaż i dostawę środków czystości” należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Osobiście (Sekretariat, pok. Nr 7), lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 25.07.2016r. do godz. 14.00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

VI. Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

 

VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest: Pani Ewa Wysocka  tel. 48/614-45-77

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

 1. Zał_Nr_1_formularz ofertowy
 2. Zał_Nr_2_Umowa

 

W imieniu Zamawiającego

Halina Grudzień
KIEROWNIK MGOPS

Przygotowała: Ewa Wysocka