Konkurs na księgowego WTZ

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KozienicachOgłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Kozienicach- niepełny wymiar – 0,5 etatu

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

1.Wymagania niezbędne

• Obywatelstwo polskie
• Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania pełni praw publicznych
• Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
• Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych,
• Zaświadczenie o zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 m-cy w ramach umowy o pracę w jednostkach samorządowych na stanowisku urzędniczym lub zaświadczenie o dobytej służbie przygotowawczej.
• Spełnienie jednego z poniższych warunków:

1.Ukończenie ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów podyplomowych lub ukończenie średniej , policealnej, pomaturalnej szkoły ekonomicznej i co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości;

2. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Wymagania dodatkowe

• Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz umiejętność wykorzystywania Internetu
• Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
• Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań
• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku księgowego WTZ :

• Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;
• Opracowywanie projektów dokumentacji opisującej zasady rachunkowości i obiegu dokumentów finansowo-księgowych jednostki;
• Opracowywanie projektu budżetu na realizację zadań z zakresu WTZ;
• Dokonywanie zmian w zatwierdzonych planach finansowych;
• Pełnienie obowiązków oraz ponoszenie odpowiedzialności w zakresie:

– prowadzenia rachunkowości w WTZ
– wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi
– dokonywania kontroli wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji

• Dokonywanie bieżących analiz z wydatków i składanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
• Sporządzanie sprawozdań finansowych związanych z realizacją zadań WTZ
• Nadzór nad ewidencją umów zawieranych w oparciu o prawo zamówień publicznych;

4.Wymagane dokumenty:

• CV
• List motywacyjny
• Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe
• Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
• Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
• Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
• Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku
• Wymagane jest potwierdzenie na kserokopiach przedłożonych dokumentów „za zgodność z oryginałem”, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie M-GOPS w Kozienicach lub przesłać na adres :

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2013 r do godz 10.00, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „konkurs na księgowego WTZ przy M-GOPS w Kozienicach”

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach w dniu 11.02.2013r. o godz. 11.00 .

Informacje dotyczące listy kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu oraz terminu rozmowy kwalifikacyjnej, będzie można uzyskać osobiście w sekretariacie M-GOPS w Kozienicach lub pod numerem telefonu: (48) 614-88-58 lub u kierownika WTZ pod numerem telefonu (48)614-67-91 od dnia 02.05.2012r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS Kozienice (www.bip.opskozienice.pl/) oraz na stronie ośrodka (www.opskozienice.pl) do dnia 01.06.2012r i na tablicy informacyjnej w jednostce.

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Kozienicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.