Regulamin organizacyjny

I. Postanowienia ogólne

§1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką budżetową gminy, utworzony Uchwałą Nr XIII/179/99 Rady Miasta i Gminy w Kozienicach – realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ośrodek realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wynikających z ustawy z dn.28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej

§2

Siedzibą Ośrodka jest lokal w Kozienicach przy ul.Skłodowskiej 3 i swoim zasięgiem obejmuje teren miasta i gminy Kozienice.

§3

Pracą Ośrodka kieruje kierownik, którego powołuje Burmistrz Gminy Kozienice. Kierownik odpowiada za prawidłową realizację zadań przed Burmistrzem i Radą Miejską w Kozienicach.
Rada Miejska udziela kierownikowi upoważnienia do podejmowania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
Kierownik przedstawia Radzie roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia plan potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

II. Wewnętrzna struktura organizacyjna Ośrodka.

§4

Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka. W razie nieobecności kierownika zastępuje go wyznaczony, upoważniony pracownik.

§5

Kierunkowe działania MGOPS obejmują:
1. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań,
2. terminowe przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą,
3. przestrzeganie obowiązujących przepisów i zarządzeń,
4. współpraca z organizacami pozarządowymi, Kosciołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkanców,
5. działania na rzecz rozwoju społecznego w oparciu o rozpoznane środowiska, w różnych obszrach i różnymi grupami odbiorców oraz wspieranie inicjatyw lokalnych poprzez animowanie i tworzenie projektów, tworzenie grup samopomocowych, budowanie lokalnego partnerstwa i promowanie pracy wolontarystycznej,
6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§6

W skład Ośrodka wchodzą niżej wymienione stanowiska pracy:

– Samodzielny księgowy
– Kasjer
– Specjalista pracy socjalnej
– Pracownik socjalny i straszy pracownik socjalny
– Opiekun domowy
– referent
– Kucharz
– Specjalista ds. płacowo-kadrowych
– Terapeuta zajęciowy
– Stanowiska obsługi

§7

Zadania kadry kierowniczej.

1. Kierownik Ośrodka powinien posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
2. Kierownik organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka przy pomocy osoby upoważnionej do jego zastępstwa i samodzielnego księgowego.

3. Do zakresu działań kierownika należy:

– kierowanie pracą podległych mu pracowników,
– dbanie o należyty dobór pracowników i umożliwienie im podnoszenie kwalifikacji,
– dokonywanie podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności między podległych pracowników, koordynowanie ich pracy,
– czuwanie nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań Ośrodka,
– reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, składanie w jego imieniu oświadczeń z zachowaniem obowiazujących przepisów,
– ochrona powierzonego mienia komunalnego,
– czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych,
– analizowanie stosowanych form i metod działania w zakresie pomocy społecznej oraz ocena ich skuteczności,

Zastępca kierownika odpowiada w szczególności za:

1. terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw przez podległych pracowników,
2. bieżące kontrole wewnętrzne,
3. zasadność wnioskowania o pomoc,
4. prawidłowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie dokumentacji przez podległych pracowników,
5. prawidłowe funkcjonowanie jednostki podczas nieobecności kierownika.

§8

Do zadań księgowego, kasjera i pracowników wykonujących zadania w sekcji świadczeń należy:

– Dbanie o prawidłowe prowadzenie spraw księgowych i gospodarki pieniężnej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
– Należyte gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
– Prowadzenie analizy wydatków finansowych.
– Sporządzanie sprawozdań z poniesionych wydatków i przygotowywanie zapotrzebowań na środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W zakresie realizacji zadań merytorycznych samodzielny księgowy podlega bezpośrednio kierownikowi.

§9

Do zadań specjalisty pracy socjalnej, pracownika socjalnego i starszego pracownika socjalnego należy:

– Praca socjalna.
– Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej.
– Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mającymi na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.
– Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
– Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.
– Diagnozowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
– Prowadzenie szeroko rozumianej pracy socjalnej w środowisku lokalnym.
– Inicjowanie różnorodnych grup wsparcia i ruchów samopomocowych
– Przedstawianie kierownikowi informacji dotyczących potrzeb w zakresie świadczeń społecznych.

§10

Do zadań opiekuna domowego należy:

– Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną , zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§11

Do zadań kucharza należy:

– Przygotowywanie i wydawanie posiłków osobom, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić.
– Prowadzenie magazynu żywnościowego.

§12

Do zadań terapeuty zajęciowego należy:

– Prowadzenie zajęć usprawniających osoby niepełnosprawne.
– Umożliwienie osobom niepełnosprawnym integrację ze środowiskiem lokalnym.
– Prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

§13

Do zadań specjalisty ds. kadrowo-płacowych należy:

– Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z kodeksu pracy.
– Informowanie pracowników o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z kodeksu pracy.
– Przygotowywanie list wypłat pracowników, nagród jubileuszowych.
– Przygotowywanie wniosków o emerytury, renty .
– Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do naliczenia kapitału początkowego.

§14

Do zadań stanowisk wchodzących w skład obsługi należy:

– Dbanie o czystość i porządek w siedzibie Ośrodka.
– Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
– Dbanie o mienie jednostki.

§15

 

Referat Świadczeń Rodzinnych działa w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( dz.U.Nr 228, poz.2255 z późniejszymi zmianami) oraz ustawę o postepowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r.( Dz.U.Nr 86, poz.732 z późn.zm).

1. Do zadań referatu należy w szczególności:

– Ustalanie i rozpoznawanie potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
– Ustalanie prawa do świadczeń, ich przyznawanie i wypłacanie ,
– Przygotowywanie decyzji administracyjnych z tego zakresu oraz rzetelne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązyującymi przepisami i ustaleniami,
– Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji świadczeń,
– Składanie zapotrzebowań na środki wynikajace z koniecznosci wykonywania zadań,
– Opracowywanie planów, sprawozdań, opinii i wniosków z realizacji zadań.

III. Przepisy końcowe.

Schemat organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiący załącznik do regulaminu powinien być wywieszony w jego siedzibie.