O nas

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach został powołany Uchwałą Nr XI/64/90 Rady Miasta Kozienice z dnia 29 marca 1990roku, którego kierownikiem jest Pani Halina Grudzień. Natomiast Uchwałą Nr XIII/179/99 Rady Miasta i Gminy w Kozienicach z dnia 15 października 1999 roku z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2000 – utworzona została jednostka budżetowa. Rejonem działania Ośrodka jest teren Miasta i Gminy Kozienice.

Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Prowadzimy rehabilitację osób niepełnosprawnych, celem której jest zdobycie możliwie największego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin,
5. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Zadania w zakresie rehabilitacji obejmują w szczególności:

1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej,
2. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej do których w szczególności należą:

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Ośrodek wykonuje zadania zlecone gminie, które między innymi obejmują:

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
5. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

                                    Świadczeniami z pomocy społecznej są :

 

Świadczenia pieniężne:

 

–  Zasiłek stały

 

–  Zasiłek okresowy

 

– Zasiłek celowy

 

– Specjalny zasiłek celowy

 

 

Świadczenia niepieniężne:

 

–  Praca socjalna

 

– Składki na ubezpieczenie społeczne

 

– Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

– Sprawienie pogrzebu

 

– Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie

 

– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

– Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

 

Świadczenia pieniężne

 

Zasiłek stały

Zasiłek stały, o którym mowa w art. 37 ustawy – przysługuje:

Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 701,00 zł

Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 528,00 zł.

Przez osobę samotnie gospodarującą rozumiemy osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Przez rodzinę ustawodawca rozumie osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające                w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niezdolność do pracy z tytułu wieku osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i b oraz w art. 27 ust 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł. W przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę
w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 38 ustawy – przysługuje:

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 701,00 zł;

• rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny,

w szczególności ze względu na:

– długotrwałą chorobę, – niepełnosprawność, – bezrobocie, – możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie ustalonych zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 ww. ustawy.

„Kryterium dochodowe rodziny”– obliczane jest jako iloczyn kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli kwoty 528,00 zł i liczby osób w rodzinie.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Wysokość zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium a dochodem osoby samotnie gospodarującej,

• w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny
a dochodem tej rodziny. Wysokość zasiłku  nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy, o którym mowa w art. 39 ustawy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej , w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatku na pomoc rzeczową.

Szczególnie uzasadnione przyczyny należy udokumentować i potwierdzić konieczność wydatku.

 

Świadczenia niepieniężne:

 

Praca socjalna

Praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy – to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Praca socjalna prowadzona jest:

• z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,

• ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku
o przyznanie świadczenia:

• ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;

• posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 25 lat z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki zdrowotne ośrodek pomocy społecznej opłaca na podstawie przepisów ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ośrodek opłaca składki wyłącznie wówczas gdy osoba nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu np. ubezpieczenia w KRUS, w ZUS bądź przy członku rodziny.

 

Sprawienie pogrzebu

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym.

 

Dożywianie

W zakresie dożywiania Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program przyjęty jest na lata 2014 – 2020. W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

–  uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

 

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa wyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
W przypadku:

– osoby samotnie gospodarującej, jest to kwota 1051,50 zł,

– rodziny 792,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobom jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja. Usługi są udzielane osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Pomoc udzielana jest  w miejscu zamieszkania lub w ośrodkach wsparcia.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Rada Miejska w Kozienicach w drodze uchwały  ustala szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  i trybu ich pobierania.

 

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, przez rodzinę i gminę osobie wymagającej opieki całodobowej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej) pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w domu pomocy społecznej tj. placówce pobytu stałego, zapewniającej całodobową opiekę. Osobę w/w kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej. W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca

pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

1. osób w podeszłym wieku;

2. osób przewlekle somatycznie chorych;

3. osób przewlekle psychicznie chorych;

4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6.  osób niepełnosprawnych fizycznie;

7. osób uzależnionych od alkoholu.

Podstawą przyznania pomocy z ośrodka pomocy społecznej jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad ten przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o pomoc lub w sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się              w ciągu 2 dni od dnia powzięcia informacji o potrzebie przyznania świadczenia. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby.

Należy nadmienić, iż rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w związku z ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca współpracę w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy               w rodzinie.

 

Celem głównym zespołu jest:

– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy                      w środowisku lokalnym,

– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół realizuje również gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Profilaktyki Uzależnień , Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Społecznych, Policji, oświaty, Ochrony Zdrowia, przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie indywidualnych przypadków.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała Rady Miejskiej Kozienicach w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Podejmowanie przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą  interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „ Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny mieści się w siedzibie Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach ul. Radomska 36 . Obsługę administracyjno-techniczną zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.