Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

26-900 Kozienice

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3

tel./fax (48) 614 – 67 – 62

Zgodnie z ustawą o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków tego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 

Działania Interdyscyplinarne mają na celu ochronę osób krzywdzonych przed zachowaniami osób stosujących przemoc, udzielenie im koniecznej i odpowiedniej do potrzeb pomocy oraz powstrzymanie osób stosujących przemoc przed dalszym krzywdzeniem.

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 20/2020 BURMISTRZA GMINY KOZIENICE z dnia 3 lutego 2020 roku powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 1. Małgorzata Sałbut – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

 2. Milena Jabłońska – Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy społecznej w Kozienicach

 3. Beata Wróbel- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 4. Robert Boryczka – Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Kozienicach

 5. Anna Krześniak – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”

 6. Katarzyna Krajewska – Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kozienicach

 7. Ewa Stankiewicz – Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kozienicach

 8. Robert Ozga – Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kozienicach

 9. Emanuela Wojtas-Kunińska – Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kozienicach

 10. Krzysztof Maćkula- Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach

 11. Ilona Tarczyńska – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach

 12. Tomasz Mazur – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach

 13. Anna Puzio – Przedstawiciel organizacji pozarządowej