Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.1.18

Kozienice, dnia 05.03.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.1.18

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

 na dostawę środków czystości na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości.
 2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba MGOPS –  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Przewóz 2A, 26-900 Kozienice.
 3. Szczegółowe warunki wykonywania dostaw określa umowa zawarta z Dostawcą zgodnie z załącznikiem Nr 2  do „zaproszenia do składania ofert.”
 4. Zaproponowane w ofercie ceny brutto wybranych materiałów Dostawca zobowiązany jest utrzymać do końca 2018r.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja asortymentowa stanowiąca integralną część Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do „Zaproszenia do składania ofert.”
 6. Wskazane w specyfikacji asortymentowej znaki towarowe poszczególnych artykułów mają charakter przykładowy i określają jedynie klasę i standard zamawianych produktów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym warunkiem Zamawiającego jest aby oferowany asortyment był o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych i użytkowych.
 7. W przypadku oferowania produktu „równoważnego” należy zapisać jego nazwę oraz parametry w specyfikacji asortymentowej.
 8. Jeżeli artykuły oferowane jako równoważne, nie będą odpowiadały parametrami jakości produktu wymienionego w Specyfikacji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej oferty.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych środków czystości z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
 10. Dostawca składając ofertę akceptuje warunki Zamawiającego zawarte we wzorze umowy.
 11. Wskazane w załącznikach do Zaproszenia do składania ofert ilości oraz asortyment poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego.
 12. Dostawa zamówionych środków do Zamawiającego musi być  wliczona w cenę.

II.  Termin realizacji zamówienia : Sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018r.

III.  Okres związania ofertą: do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Podpisany wzór umowy – Załącznik nr 2.

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach opieczętowanych pieczęcią Dostawcy z dopiskiem „Oferta cenowa na sprzedaż i dostawę środków czystości” należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Osobiście (Sekretariat, pok. Nr 7), lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15.03.2018r. do godz. 12.00.

 

Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

VI. Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pani Ewa Wysocka  tel. 48/614-45-77

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

VIII. Informacje dodatkowe.

 1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.
 2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)
 3. Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.

Załączniki:

 1. Zał_Nr_1_formularz ofertowy
 2. Zał_Nr_2_Umowa

W imieniu Zamawiającego:

Halina Grudzień

KIEROWNIK MGOPS