Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonanian nawierzchni z kostki brukowej Spr. Nr MGOPS.26.10.I.17

 

Spr. Nr: MGOPS.26.10.I.17                               Kozienice, dnia 26.09.2017r.

 

Powtórne zaproszenie do składania ofert


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice.

2. Prace do wykonania w ramach usługi obejmują:

  1. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płytek betonowych z wywozem materiałów z rozbiórki – 129 m2
  2. Rozbiórkę istniejących krawężników z wywozem materiałów z rozbiórki – 24,5 mb.
  3. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych, zdjęcie warstwy ziemi do grubości ok. 30 cm.  –  26m3
  4. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. – jako warstwa odsączająca – 129m2
  5. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – warstwa dolna o grubości 15 cm. – 129 m2
  6. Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm. Na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 24,mb.
  7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 1 szt.
  8. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20 x 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. – 129 m2

Istnieje możliwość obejrzenia i obmiaru terenu wyznaczonego do remontu w godzinach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

3.  Wymagania Zamawiającego wobec betonowej kostki brukowej:

1.  Kostka jednowarstwowa.

2.  Grubość 8 cm.

3.  Minimalna grubość warstwy ścieralnej 5 mm.

4.  Górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys (poza drobnymi przytarciami transportowymi)  i odprysków

5.  Nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach.

3. Zamówieniem objęte są również:

1. wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet   w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w niniejszym opracowaniu,
2.  wszelkie naprawy urządzeń, instalacji uszkodzonych podczas wykonywania robót,
3.  zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania prac,
4.  inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.

4. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na roboty.

II. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty:

1.  Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1

III.  Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą, adresem i nr tel.  Oferenta  w siedzibie M-GOPS tj.:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

w sekretariacie, pok. Nr 7, z dopiskiem „oferta na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej”

  1. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 5 października 2017r. do godz. 14.00

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani Ewa Wysocka, Tel. 48/ 614-45-77

Jedynym kryterium wyboru będzie najniższa cena

IV. Termin realizacji usługi: do 31 października 2017 r. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Warunki płatności: faktura/rachunek wystawiona po wykonaniu usługi, płatna przelewem
w terminie 14 dni.

VI. Unieważnienie postępowania:

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sporządziła: Ewa Wysocka                                  W imieniu Zamawiającego                                                                                         KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień

 

Załączniki:

1. FORMULARZ OFERTOWY