Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.2.17

Kozienice, dnia 06.03.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.2.17

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro

na sprzedaż i dostawę druków akcydensowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Referatu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczeń wychowawczych

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków akcydensowych do siedziby Zamawiającego.
  2. Szczegółowe warunki wykonywania dostaw określa umowa zawarta z Dostawcą zgodnie z załącznikiem Nr 2  do „zaproszenia do składania ofert.”
  3. Zaproponowane w ofercie ceny brutto wybranych druków Dostawca zobowiązany jest utrzymać do końca 2017r.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja asortymentowa stanowiąca integralną część Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do „Zaproszenia do składania ofert.”
  5. Druki muszą odpowiadać wzorom obowiązującym na dzień dostawy.
  6. Dostawca składając ofertę akceptuje warunki Zamawiającego zawarte we wzorze umowy.
  7. Podane przez Oferenta ceny brutto muszą zawierać wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z dostawą przedmiotu zamówienia.

II.  Termin realizacji zamówienia : Sukcesywnie, od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

III.  Okres związania ofertą: do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.

V.  Mejsce i Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 10.03.2017r. do godz. 13.00 w wersji elektronicznej (podpisany skan dokumentu) na adres: ewa.w@opskozienice.pl lub faxem na nr 48/ 614-67-62, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej Curie 3
26-900 Kozienice

Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

VI. Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

 VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

 Pani Ewa Wysocka  tel. 48/614-45-77

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

  1. FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik Nr 1
  2. Umowa – WZÓR  – Załącznik Nr 2

 

Przygotowała: Ewa Wysocka:                                                               

 

W imieniu Zamawiającego:

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS