Zaproszenie do składania ofert

Kozienice, dnia 19.09.2014r.

Spr. Nr: MGOPS.26.10.14

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych
na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach,  Referatu Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS oraz Świetlicy Środowiskowej przy MGOPS

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych
  i nieużywanych materiałów biurowych i papierniczych do siedziby Zamawiającego.
 2. Szczegółowe warunki wykonywania dostaw określa umowa zawarta z Dostawcą zgodnie z załącznikiem Nr 3  do „zaproszenia do składania ofert.”
 3. Zaproponowane w ofercie ceny brutto wybranych materiałów Dostawca zobowiązany jest utrzymać do końca 2014r.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja asortymentowa stanowiąca integralną część Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do „Zaproszenia do składania ofert.”
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych materiałów biurowych z artykułami wymaganymi w specyfikacji asortymentowej.
 6. Dostawca składając ofertę akceptuje warunki Zamawiającego zawarte we wzorze umowy.

II.  Termin realizacji zamówienia : Sukcesywnie, od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2014r.

III.  Okres związania ofertą: do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IV.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem podanym w Załączniku nr 1.
 2. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z wzorem podanym w Załączniku nr 2.
 3. Podpisany wzór umowy – Załącznik nr 3.

V.  Miejsce i Termin składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach opieczętowanych pieczęcią Dostawcy z dopiskiem „Oferta cenowa na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych” należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M. Skłodowskiej Curie 3

26-900 Kozienice

Osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 29.09.2014r. do godz. 14.00.

Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.09.2014 o godz. 14.15  w siedzibie Zamawiającego :

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M. Skłodowskiej Curie 3

26-900 Kozienice

Pok. Nr 9

VII. Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który spełni warunki opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest:

Pani Ewa Wysocka  tel. 48/614-45-77

Kontakt w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem w dniach pracy MGOPS w Kozienicach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zał_Nr_1_formularz ofertowy

Zał_Nr_2_Oświadczenie

Zał_Nr_3_Umowa