Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: MGOPS.3410.6.13

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 19-tu osób – uczestników projektu „IMPULS” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

  ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej
ul .M.Skłodowskiej –Curie 3
26-900 Kozienice

 ZATWIERDZAM
Halina Grudzień
Kierownik MGOPS

I. Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. M. Skłodowskiej –Curie 3, 26-900 Kozienice,
Tel. 48 614 68 88, 48 614 65-57, Tel/fax 48 614 67 62

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 19-tu osób – uczestników projektu systemowego „IMPULS”. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników w dniu podpisania umowy.

2. Termin realizacji szkoleń: od 19 sierpnia do 10 grudnia 2013r.

Szkolenia mogą odbywać się tylko na terenie miast Kozienice i Radom, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

4. Fryzjer – 1 osoba – wymiar 150 godzin. Kurs winien obejmować zagadnienia: techniki strzyżeń damskich i męskich, modelowanie i układanie włosów, farbowanie, balleyage, upięcia ślubne, koki, anglezy, strzyżenia geometryczne, fashion, strzyżenia nowoczesne, metody pielęgnacji włosów.

5. Kucharz z elementami kelnerstwa – 1 osoba – wymiar 100 godzin.

6 Ochroniarz –licencja pracownika ochrony fizycznej I – go stopnia – 1 osoba –wymiar godzin przewidziany zgodnie z wymogami do uzyskania licencji.

7. Spawacz MIG/MAG – 1 osoba wymiar 200 godzin (teoria i praktyka). Kurs obejmujący zagadnienia, po których uczestnik uzyska uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

8. Cukiernik – 1 osoba wymiar 200 godzin ( teoria i praktyka).

9. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 8 osób wymiar 120 godzin/osoba

10. Stylizacja paznokci dłoni i stóp I i II stopnia – 4 osoby wymiar 80 godzin/osoba

11. Kurs prawa jazdy kat.C – ( teoria i praktyka) + kwalifikacje na przewóz rzeczy dla 2-óch osób.

Kurs zawodowy szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych do kategorii prawa jazdy C C1 C E C1 E kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy dla 1 osoby poniżej 21 roku życia oraz kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy dla 1 osoby powyżej 21 roku życia.

12. Przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich wymaganych do uczestnictwa w kursach.

13. Zapewnienie cateringu w przypadku szkoleń w których zajęcia będą trwać powyżej 6 godzin dziennie.

14. Zapewnienie uczestnikom szkoleń napojów (kawa, herbata, zimne napoje) podczas przerw w zajęciach, w przypadku gdy zajęcia trwają powyżej 4 godzin dziennie.

15. Ubezpieczenie uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie szkolenia oraz w drodze na/ze szkolenia.

16. Zwrot za dojazdy (bilety) uczestnikom szkoleń.

17. zapewnienie uczestnikom szkoleń materiałów dydaktycznych, piśmiennych, ewentualnych podręczników ( oznakowanie materiałów szkoleniowych poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacji o środkach współfinansowania projektu) oraz niezbędnej odzieży i obuwia ochronnego.

18. Wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i kursu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006 r. nr 31, poz.216)

19.Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dziennika zajęć edukacyjnych , listy obecności, wymiar godzin, tematy zajęć edukacyjnych oraz rejestru wydanych zaświadczeń.

20. Wykonawca przeprowadza wśród uczestników ankietę oceniającą szkolenia.

Dokumenty ukończenia szkolenia, kursu powinny zawierać informację o realizowaniu projektu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

21. Dostarczenie osobom szkolonym, po zakończeniu szkolenia, ankiet służących do oceny szkolenia.

22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

23. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

25. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

26. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie po zakończonych szkoleniach na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

27. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

28. Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

29. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

30. Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numeru faksu i adresu poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

31. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizowania przedmiotu zamówienia.

32. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży potwierdzony za zgodność z oryginałem wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych wydawanych przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2. Wiedza i doświadczenie.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej dwa zamówienia tożsame lub odpowiadające przedmiotowi zamówienia, potwierdzone referencjami.

3. Potencjał techniczny.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ).

4.Osoby zdolne do wykonywania zamówienia

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług ( szkoleń).

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy.

1. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych wydawanych przez wojewódzki urząd pracy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

2. wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( referencje).

3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

– aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy wystawiony nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

– lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

9. Wypełniony formularz „Oferty” przy uwzględnieniu wszelkich kosztów wynikających z realizacji zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

 V. Procedura

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3. Zamawiający zawrze umowę w oparciu o „Projekt umowy” –załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Zmiana umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę umowy (aneks) w przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia 5 dni przed jego rozpoczęciem.

VI. Informacje administracyjne

1. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.opskozienice.pl

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul.M.Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice – sekretariat oraz ze strony internetowej.

3. Ofertę wraz z dokumentacją należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Szkolenia zawodowe” w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.M.Skłodowskiej-Curie 3 –sekretariat.

4. Osoba do kontaktów: Teodora Jabłońska 48 614 65 57

5. Termin składania ofert – 05.08.2013 r. godz. 10:00.

6. Termin otwarcia ofert – 05.08.2013 r. godz.10:30.

7. Termin związania z ofertą: okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania – uregulowany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zamówienia dokonuje się w ramach projektu systemowego IMPULS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3